Søk på nettsiden

Sak: 11-316 Klage vedrørende fremføring av strøm - anleggsbidrag – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt tvist om fjerning av stikkledning og anleggsbidrag for fremføring av ny lavspentlinje. Klager krevde kostnadsfri fremføring av strøm til huset. Innklagede viste til at strømforsyningen hadde vært frakoblet siden 1985 og krevde anleggsbidrag. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder tvist om fjerning av stikkledning og anleggsbidrag for fremføring av ny lavspentlinje.

Regelverk: Standard Tilknytningsvilkår §§ 3-10 og 5.

Historikk:

1985 Strømabonnement ble sagt opp midlertidig
2009 Bestilling av abonnement / tilknytning

Krav: Klager krever at innklagede leverer strøm fram til huset enten ved luftspenn eller jordkabel uten kostnader for klager.

Partenes anførsler:

Klager startet planlegging av restaurering av huset i 2009 og hevder han da så at strømledningene var kuttet en halv meter fra yttervegg. Klager hevder at krav om varsel om frakobling ikke ble fulgt etter at strømabonnement ble midlertidig sagt opp i 1985 og hevder at tidligere og nåværende anleggseier ikke ble varslet om frakobling av strømtilførselen.

Klager avviser å betale anleggsbidrag.

Innklagede viser til at både nåværende og tidligere eier i alle årene har vært kjent med og klar over at strømforsyningen har vært frakoblet siden 1985.

Innklagede viser til at søknad om ny tilknytning utløser et anleggsbidrag iht. § 5.

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tvist om fjerning av stikkledning og anleggsbidrag for fremføring av ny lavspentlinje.

Nemnda legger på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at abonnementet ble sagt opp i 1985. I henhold til dagjeldende regler kunne nettselskapet fjerne stikkledninger og den del av distribusjonsnettet som tjente til forsyning av en installasjon/anlegg som hadde vært uten nettkunde i minst tre år. Før slik fjerning kunne finne sted, pliktet nettselskapet å varsle eier av eiendommen. Dersom nettselskapet ikke mottok varsel om ny tilkobling innen en måned kunne frakobling skje.

Det er uklart når anlegget ble frakoblet, men nemnda legger til grunn at anlegget var frakoblet i en rekke år før tidligere eier døde. Nemnda finner ikke grunn til å tvile på at tidligere eier kjente til at anlegget var frakoblet. Det er ikke noe som tyder på at han protesterte mot dette. Nemnda er av den oppfatning at det er mest sannsynlig at anlegget ble frakoblet i henhold til dagjeldende regler.

Innklagede har etter dette rett til å kreve anleggsbidrag ved ny tilknytning av anlegget, jf. Standard Tilknytningsvilkår § 5.

Ut i fra dette finner ikke nemnda å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 19. desember 2011

Einar Kaspersen, leder
Linn Hogner, Forbrukerrådet
Stian Thommesen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemnda sitt vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?