Søk på nettsiden

Sak: 11-297 Klage vedrørende strømavtale og sluttoppgjør for hytte - Hallingkraft AS

Saken gjaldt avtalevilkår og uttredelsesgebyr. Klager hadde inngått en avtale med 80 % av forbruket til fastpris og 20 % av forbruket til spotpris og mente han ikke var fakturert i henhold til det. Innklagede hevdet de hadde overholdt avtalevilkårene og at den fastsatte fastpriskvoten ble fordelt som en månedlig kvote beregnet etter normal forbruksprofil basert på forventet årsforbruk. Med dissens ga nemnda klager medhold.

Saken gjelder avtalevilkår og uttredelsesgebyr.

Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale §§ 1-4 og 2-1. Avtalelovens § 37.

Historikk:
07.12.10: Flexiavtale inngått
26.01.11: Faktura pålydende 9776,66 kr
03.02.11:Ny faktura pålydende 9578,29 kr
31.03.11: E-post fra innklagede hvor klager får valget mellom å fortsette avtalen eller bli fakturert spotpris
15.04.11: Leverandørbytte foretatt


Krav: Klager ønsker å betale 80% av påløpt forbruk til fastpris og 20% til spotpris uten gebyr for avbrutt avtale.

Partenes anførsler:

Klager hevder å ha inngått en flexiavtale med 80 % av forbruket til fastpris, 20 % av forbruket til spotpris, og med et årsforbruk på 40 000 kWh. Klager hevder også at det ikke gikk tydelig fram ved bestilling at årsforbruk var styrt av netteier og at en fast periodisering lå til grunn. Hans forståelse var at dette ville styres av innklagede og ham selv. Klager hevder videre at siden det er snakk om en stor fjellhytte vil hans forbruksmønster avvike vesentlig fra standard forbruksprofil. Klager hevder at angrefristskjema aldri kom tydelig fram under internettbestillingen og at han umiddelbart tok kontakt med innklagede da produktet han mottok ikke svarte til forventningene.

Innklagede hevder at de har overholdt avtalevilkårene. Innklagede hevder videre at angreretten blir tydelig gjort rede for på bestillingssiden og at kunder må krysse av for å ha satt seg inn i og akseptert leveringsbetingelsene. Innklagede peker på at forventet årsforbruk baserer seg på tall fra kundens lokale nettselskap da dette gir et uhildet grunnlag. Den fastsatte fastpriskvoten blir så fordelt som en månedlig kvote beregnet etter normal forbruksprofil. Det forbruket en kunde har over fastpriskvoten den enkelte måned blir avregnet etter gjeldende spotpris.

Innklagede peker også på at de ikke har mottatt skjema for angrerett, kun en e-post fra klager datert 08.03.11 med et ønske om å fratre avtalen.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder avtalevilkår og uttredelsesgebyr.

Det fremkommer av "Flexiavtalen" at man med avtalen bestiller "et ønsket volum til fastpris" og at "forbruket ut over dette vil bli fakturert til spotpris (markedspris).

I avtalen er det inntatt hvilke fordeler denne avtalen har for kunden, og det er satt opp et eksempel.

Nemnda har ved vurderingen av avtalen delt seg i et flertall og et mindretall.

Nemndas flertall, lederen og forbrukernes representanter, er av den oppfatning at avtalen må forstås slik at det kan avtales et bestemt volum til fastpris, og at det overskytende forbruk vil bli fakturert til spotpris. Etter flertallets vurdering følger dette direkte av ordlyden. Flertallet viser til at det fremkommer at man kan bestille et ønsket strømvolum til fastpris. Det fremkommer ikke i informasjonen at det er begrensninger i fastprisvolumet. Dersom innklagede hadde ment noe annet, måtte dette etter flertallets vurdering vært formulert på en tydeligere måte. Flertallet viser forøvrig til avtaleloven § 37 første ledd nr 4 der det heter at man ved tolkingen av en avtale mellom forbruker og næringsdrivende, som ikke er individuelt forhandlet, ved tvil om tolking av et avtalevilkår skal tolke vilkåret til fordel for forbrukeren. 

Flertallet anbefaler at klager avregnes etter 80% fastpris og 20% spotpris. Dersom det er krevet bruddgebyr, må dette tilbakebetales.

Nemndas mindretall, bransjens representanter, er av den mening at det går klart frem av både bestillingsdokumentet og bekreftelsesskrivet hvordan fastpris og spotpris fordeler seg for Flexiavtale-produktet, og hvor stor kraftmengde det skal betales fastpris for hver måned. Innklagende kan ikke være ansvarlig for at klager ikke har satt seg inn i produktbeskrivelsen før han bestiller. Klager, som var kjent med sitt forbruksmønster, kunne valgt et annet kraftprodukt dersom han oppfattet det slik at Flexiavtale-produktet ikke var det rette for han. Bransjens representanter mener at klager har mottatt den varen han har bestilt, og at forbruker-vernebestemmelsen i avtalelovens § 37 ikke kan anvendes, da klager har mottatt Flexiavtale-produktet slik det var beskrevet i markedsføringen.

 På bakgrunn av flertallets vurdering traff nemnda slikt


VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager faktureres 80 % fastpris og 20 % spotpris og at dersom det er krevet bruddgebyr må dette tilbakebetales.

Oslo, 24. oktober 2011

Leder: Einar Kaspersen
Linn Hogner Forbrukerrådet
Stian Thommesen, Forbrukerrådet
Ola Bergheim, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?