Søk på nettsiden

Sak: 11-470 Klage vedrørende strømbrudd - Krav om erstatning – Nordlandsnett AS

Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd/spenningsfall. Klager viste til at ruteren ble ødelagt etter strømbruddet og at han hadde kjøpt ny. Nordlandsnett AS hevdet det ikke var påvist sannsynlig årsakssammenheng mellom ødelagt ruter og feil i nettet og hevdet uansett at skaden skyldtes årsaker utenfor deres kontroll. Nordlandsnett AS mener de har forsvarlig og forskriftsmessig tilsyn og vedlikehold av lavspenningsanlegget og linje. Nemnda ga klager enstemmig medhold.

Saken gjelder krav om erstatning etter strømbrudd/spenningsfall.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 12 og 13.

Historikk:

22.08.11 Strømbrudd

Det er montert overspenningsvern


Krav: Klager krever erstattet halvparten av kjøpesummen på kr 2 290 for ny ruter.

Partenes anførsler:

Klager viser til at ruteren ble ødelagt etter strømbruddet og at han har kjøpt ny som er vesentlig bedre enn den gamle.

Klager viser til at de i dagene før strømbruddet 22.08.11 også hadde spenningsfall.

Nordlandsnett AS hevder det ikke er påvist sannsynlig årsakssammenheng mellom ødelagt ruter og dårlig kontakt på klemme i stolpe utenfor klagers hus. Nordlandsnett AS hevder uansett at skaden skyldtes årsaker utenfor deres kontroll ut i fra at de har forsvarlig og forskriftsmessig tilsyn og vedlikehold av lavspenningsanlegget og linje. Klemmefeilen var ikke noe de med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Nordlandsnett AS viser til at overspenningsvern ikke beskytter mot lavere spenninger slik at det ikke vil være tilstrekkelig kun å ha dette for å beskytte følsomt elektronisk utstyr.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder krav om erstatning etter strømbrudd/spenningsfall.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 12-3 kan nettkunden, dersom det foreligger en mangel, kreve prisavslag og erstatning. 

I henhold til avtalens § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på innklagede. Innklagede må således sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor hans kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor dette er årsaken til skaden. Kan man ikke påvise en konkret årsak til skaden, må innklagede redegjøre for hvorfor det likevel er sannsynlig at årsaken ligger utenfor innklagedes kontroll.

Nemnda legger til grunn at innklagede i denne saken ikke har godtgjort at årsaken til klagers skade lå utenfor deres kontroll og at det foreligger årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Til tross for at klager ikke har dokumentert sitt tap, anbefaler nemnda at klager erstattes et skjønnsmessig beløp på kr 1 000,-.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager erstattes et skjønnsmessig beløp på kr 1 000,-.

Oslo, 9. januar 2012

Einar Kaspersen, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Stian Thommesen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

 

 

Elklagenemnda sitt vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?