Søk på nettsiden

Sak: 11-481 Klage vedrørende inngåelse av avtale - Luster Energiverk AS

Saken gjaldt uenighet om gyldig nettavtale var inngått. Klager hevdet at hun ikke hadde undertegnet avtale og at utleier sto som kunde for strøm. På oppfordring fra huseier om endring i målepunkt, opprettet Luster Energiverk AS kundeforhold på klager for nettavtale og kraftavtale. Selskapet mente det var avklart mellom huseier og klager at hun skulle stå som ny kunde på anlegget. Luster Energiverk AS viste til at klager hadde betalt etterfølgende fakturaer og anså derfor at hun hadde erkjent kundeforholdet. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder uenighet om gyldig nettavtale er inngått.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 1 og 2.

Historikk:
Utleier eier huset hvor klager er leietaker.

05.03.10 To målepunkt ble koblet sammen
09.08.10 De to målepunktene ble frakoplet igjen

21.05.10 Klager flyttet inn i leilighet med minusmåler
09.08.10 Minusmåleren ble endret til hovedmåler. Nettleie- og kraftavtale ble overført til klager
14.04.11 Klager flyttet ut og leste av måleren
15.04.11 Klager meldte inn målerstanden og sa opp abonnementet


 Krav: Klager hevder kundeforholdet er ugyldig.

Partenes anførsler:

Klager hevder hun avtalte med utleier at hun ikke skulle betale nettleie. Det foreligger ingen skriftlig leieavtale, men utleier har bekreftet klagers påstand i sitt brev datert 23.09.10, vedlegg 16. Klager skulle kun betale for sitt strømforbruk til utleier. Siden oppgjør skulle betales direkte til utleier forsto klager at det var han som sto som kunde for strøm.

Klager undrer seg over hvordan og på hvilket grunnlag Luster Energiverk AS har opprettet kundeforhold på henne. Klager legger til grunn at utleier ikke ensidig kan endre avtalte leievilkår. Klager avviser kundeforhold og viser til at det hverken er bestilt eller undertegnet av henne.

Luster Energiverk AS koblet sammen de to målepunktene 05.03.10 og koblet dem fra igjen 09.08.10, begge gangene på oppfordring fra huseier. Samtidig med frakoplingen opprettet Luster Energiverk AS kundeforhold på klager for nettavtale og kraftavtale. Luster Energiverk AS oppfattet at det var avklart mellom huseier og klager at hun skulle stå som ny kunde på anlegget som hun selv bodde i. Luster Energiverk AS legger til at klager har betalt etterfølgende fakturaer og anser det som at hun har erkjent kundeforholdet samt at hun har sagt opp kundeforholdet.

Luster Energiverk AS viser til at ved nytegning av kundeforhold sender de normalt ut avtaledokument for undertegning, mens i dette tilfellet har nødvendig data vært utvekslet over telefon. Luster Energiverk AS mener klager har vært klar over at hun har hatt et kundeforhold og at hun må betale for sitt strømforbruk.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om gyldig nettavtale er inngått.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 2 skal nettleieavtale inngås skriftlig etter bestilling fra kunden.

Det forelå i dette tilfellet skriftlig avtale mellom Luster Energiverk AS og utleier. Luster Energiverk AS kan ikke ensidig føre denne over på klager. Det foreligger således ingen gyldig nettavtale mellom klager og Luster Energiverk AS, og Luster Energiverk AS kan derfor ikke rette direkte krav mot klager. Luster Energiverk AS kan rette sitt krav mot utleier. Nemnda oppfatter det slik at klager har betalt for å unngå stenging, og at dette ikke er det samme som at hun har erkjent kundeforholdet.

Nemnda anbefaler at det resterende kravet mot klager frafalles.

Klager har krevd dekket saksomkostninger. En part kan kreve rimelig godtgjøring for eget arbeid med saken når den har vært særlig omfattende eller det ellers måtte ha vært utført av en advokat eller annen fagkyndig hjelper. Nemnda kan ikke se at det er tilfelle i denne saken. Saksomkostninger anbefales således ikke erstattet.

Uttalelsen er enstemmig.

Vedtak

Nemnda anbefaler at det resterende kravet mot klager frafalles.

Oslo, 14. mai 2012

Einar Kaspersen, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Christine Ottersen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge

 

Elklagenemnda sitt vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?