Søk på nettsiden

Sak: 11-522 Klage vedrørende varslingsrutiner for planlagte strømutkoblinger - TrønderEnergi Nett AS

Saken gjaldt varsling av planlagte utkoblinger til private husholdningskunder. Klager krevde at varsling av planlagte utkoblinger skulle leveres aktivt til ham ved brev, epost eller SMS. Klager anså det ikke som noe varsel at selskapet annonserte i avis eller på sin webside. TrønderEnergi Nett AS viste til at det ikke var påbudt at private kunder skulle ha direkte varsling, kun et krav om varsling på hensiktsmessig måte. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

Saken gjelder varsling av planlagte utkoblinger til private husholdningskunder.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale § 8-3.


Krav: Klager krever at varsling av planlagte utkoblinger leveres aktivt til ham ved brev, epost eller SMS.


Partenes anførsler:

Klager hevder at å gjøre informasjon tilgjengelig for dem som leter ikke er det samme som å varsle. Varsling er aktivt å gjøre kunden oppmerksom på at utkobling skal finne sted, slik at kunden kan forberede seg. Klager anser det ikke som noe varsel at selskapet annonserer i en avis han ikke har eller forventes å ha, eller på sin webside. Varsel er når informasjonen leveres aktivt til ham direkte, slik som brev, epost eller SMS.

Klager ønsker at TrønderEnergi Nett AS inkluderer alle sine kunder, ikke bare næringskunder, i sine varslingsrutiner.

Klager har holdt tilbake et fakturabeløp for å få nettselskapet i tale.


TrønderEnergi Nett AS viser til Standard Nettleieavtale og hevder det ikke stilles krav til at private kunder skal ha direkte varsling, men at de skal varsle på hensiktsmessig måte. TrønderEnergi Nett AS varsler derfor via annonser i lokalavisen og på nettsidene.

 
Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder varsling av planlagte utkoblinger til private husholdningskunder.

Ifølge Standard Nettleieavtale § 8-3 skal nettselskapet ved utkobling varsle berørte nettkunder på en hensiktsmessig måte.

I dette tilfellet er varsel gitt ved annonsering i lokalavis samt ved informasjon på nettselskapets hjemmesider. Nemnda legger til grunn at den varslingsmetode som her er benyttet, har vært vanlig over lengre tid og at nettavtalen ikke oppstiller krav om direkte og individuell varsling. Klager bør til en viss grad være innforstått med en slik lokal varslingsprosedyre.

Nemnda finner det likevel rimelig at det etter hvert benyttes mer moderne varslingsrutiner, eksempelvis SMS, som bygger på moderne teknologi. Så vidt nemnda erfarer, er mange selskaper også i ferd med å gjøre endringer i denne retning. Etter en samlet vurdering finner nemnda at innklagede i dette tilfellet formelt har oppfylt sine forpliktelser i henhold til bestemmelsene om varsling i Standard Nettleieavtale, men at direkte varsel i form av SMS, telefon, oppslag eller brev er mer hensiktsmessig enn web og/eller lokalavis når det er snakk om hyppige og langvarige utkoblinger.

Nemnda kan ikke se at det foreligger et økonomisk tap som berettiger økonomisk kompensasjon eller rett til å unnlate å betale nettleie.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda kan ikke se at det foreligger et økonomisk tap som berettiger økonomisk kompensasjon eller rett til å unnlate å betale nettleie.


Oslo, 14. mai 2012

Einar Kaspersen, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Christine Ottersen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge


Elklagenemnda sitt vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?