Søk på nettsiden

Sak: 11-495 Klage vedrørende nettleieavtale – Fortum Distribution AS

Saken gjaldt endring i nettleieavtale. Klager avviste betalingsansvar og viste til at svigersønnen hadde ringt til netteier og oppgitt klager som ansvarlig betaler for strømregningene. Klager viste også til at svigersønnen hadde undertegnet betalingsavtale i eget navn. Fortum Distribution AS viste til at klager overtok abonnementet i 2008 og at svigersønn overtok i 2009. Nemnda la til grunn at det ikke forelå skriftlig nettleieavtale med klager og klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder endring i nettleieavtale.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 2 og 3.

Historikk:
20.02.08 Nettleieavtale/ordrebekreftelse på anleggsadresse er sendt klager på hans adresse
25.03.09 Betalingsavtale er sendt klager på anleggsadresse og er underskrevet av svigersønn
11.06.09 Betalingsavtale er sendt klager på anleggsadresse og er underskrevet av svigersønn

Fakturaer for perioden 15.02.08 - 31.12.08 er sendt klager på annen fakturaadresse enn anlegget
Fakturaer for perioden 01.01.09 – 31.12.09 er sendt klager med anleggsadresse som fakturaadresse

Datter har stått som kunde på anlegget i perioden 20.11.07 - 14.02.08.
Klager har stått som kunde på anlegget i perioden 15.02.08 – 10.11.09.
Svigersønn står som kunde på anlegget fra 10.11.09.

Datter/svigersønn var tidligere kunder på et annet anlegg. Klager overtok den gang abonnementet pga deres betalingsproblemer.


Krav: Klager avviser betalingsansvar.


Partenes anførsler:

Klager viser til at svigersønnen har ringt til netteier og oppgitt klager som ansvarlig betaler for strømregningene. Klager var ukjent med dette.

Klager viser til at datter/svigersønn har fått betalingsavtale hjem til seg. Klager viser til at svigersønn har strøket ut klagers navn og undertegnet betalingsavtale i eget navn. Klager hevder at regningene skal til han som har undertegnet.

Fortum Distribution AS viser til at klager overtok abonnementet i 2008 - 2009 etter bestilling gjort per telefon av kunde og at svigersønn overtok fra 10.11.09.

Fortum Distribution AS viser til at nettleieavtale/ordrebekreftelse ble sendt klager på hans adresse og at de ikke mottok noen innsigelser. Fortum Distribution AS viser videre til at nedbetalingsavtalene ble undertegnet av svigersønnen.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder endring i nettleieavtale.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 2 skal nettleieavtale inngås skriftlig etter bestilling fra kunden. Etter mottatt bestilling sender nettselskapet nettkunden to eksemplarer av nettleieavtalen med anmodning om at ett eksemplar returneres i underskrevet stand.

I dette tilfellet mottok ikke Fortum Distribusjon AS underskrevet nettleieavtale i retur. Det står påstand mot påstand om nettleieavtale ble inngått. Etter en samlet vurdering av de foreliggende opplysninger finner nemnda det mest sannsynlig at klager ikke har inngått noen avtale om å betale nettleie (og strøm) for datteren/svigersønnen. Nemnda viser til at skriftlig avtale ikke er fremlagt, og til klagers dårlige erfaringer fra tidligere. Det har på denne bakgrunn formodningen mot seg at klager har inngått en slik avtale. Nemnda bemerker at misforståelsen kunne vært unngått om Fortum Distribusjon AS hadde kontrollert om de mottok skriftlig bekreftelse. Fortum Distribusjon må bære ansvaret for manglende oppfølging.

Klager har etter dette ikke ansvar for nettleie/strøm til datterens/svigersønnens anlegg.

Fortum Distribusjon AS krevde at klager måtte inngå nedbetalingsavtale under trussel om at de ellers ville stenge klagers strøm. Dette var etter nemndas vurdering urettmessig og klanderverdig. For det første er det ikke anledning til å stenge en kundes anlegg for mislighold på et annet anlegg, jf. Standard Nettleieavtale § 7-1. For det andre hadde ikke klager inngått noen avtale og hadde således heller ikke misligholdt noen avtale.

Nemnda anbefaler at Fortum Distribution AS tilbakebetaler beløpet på over 19 000 kroner.

Nemnda bemerker avslutningsvis at den som har brukt strømmen, er ansvarlig for å betale for den, jf. Standard Nettleieavtale § 2 tredje ledd.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK


Nemnda anbefaler at Fortum Distribution AS tilbakebetaler beløpet på over 19 000 kroner.


Oslo, 16. april 2012
Einar Kaspersen, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Christine Ottersen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge


Elklagenemnds vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?