Søk på nettsiden

Sak: 11-503 Klage vedrørende stenging – EB Nett AS

Saken gjaldt stenging på grunn av betalingsmislighold og avslag på å få gjenåpnet anlegget. Klager krevde strømmen påkoblet og utestående krav stilt i bero til hun oppnådde betalingsevne. EB Nett AS viste til at stenging ble varslet i henhold til regelverket og at signert nedbetalingsavtale ble misligholdt. Klagen ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder stenging på grunn av betalingsmislighold.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 7-2 og 7-3

Historikk:
31.03.11 Stengt. Stengegrunnlag kr 39 865,55.
20.09.11 Klager har levert legeerklæring
Per mars 2012 er det fortsatt stengt og klager har flyttet


Krav: Klager krever at strømmen påkobles og at utestående krav stilles i bero til hun oppnår betalingsevne.


Partenes anførsler:

Klager viser til at på grunn av manglende betalingsevne, er krav ikke betalt. Klager betviler EB Nett AS sitt grunnlag for å stenge strømmen og krever at strømmen igjen blir påsatt.

Klager hevder at før det ble stengt, var EB Nett AS kjent med at klager var ute av stand til å arbeide på grunn av skade og at hun var avhengig av tilskudd fra NAV.

Klager hevder at hun følte seg tvunget til å undertegne nedbetalingsavtalen for å vinne tid og unngå stenging.

EB Nett AS viser til at stenging ble varslet i henhold til regelverket.

EB Nett AS viser til at tidligere signert nedbetalingsavtale ble misligholdt.

EB Nett AS mener kundens innsigelser er åpenbart grunnløse og legger vekt på at de ikke er part i sakene mellom klager og KLP og NAV.

EB mener legeerklæringen ikke pålegger dem å koble på strømmen.

EB Nett AS viser til at klager ikke har protestert på fakturakravets størrelse. EB Nett AS har sendt kravet til inkasso for å sikre sitt krav. EB Nett AS viser til at klager ikke har betalt inn noe etter at strømmen ble stengt og finner det sannsynlig at det vil skje videre mislighold ved åpning av strømmen og har avvist klagers krav om påkobling.

Før ny avtale kan tegnes og strømmen tilkobles, krever de at utestående betalt, jfr § 7-3. Utestående per 24.11.11 er kr 61 377,53. Eldste restanse er fra 05.04.10.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder stenging på grunn av betalingsmislighold og avslag på å få gjenåpnet anlegget.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 7-1 kan nettselskapet stenge kundens anlegg dersom det foreligger vesentlig kontraktsbrudd fra kundens side, eksempelvis vesentlig mislighold av forpliktelsen til å betale skyldig nettleie. Før stenging kan skje skal nettselskapet ha fulgt gjeldende prosedyrer for stenging. Hvis nettselskapet rettmessig har stengt et anlegg, vil det ikke gjenåpnes før all gjeld til nettselskapet og kostnader i samband med stenging og gjenåpning er betalt iht. avtalens § 7-3.

Slik denne saken er opplyst legger nemnda til grunn at vilkår for stenging var tilstede. Nemnda legger videre til grunn at vilkår for gjenåpning ikke foreligger. Nemnda legger også til grunn at klager har undertegnet på en nedbetalingsavtale som hun har brutt.

Nemnda finner ut i fra dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 16. april 2012
Einar Kaspersen, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Christine Ottersen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge


Elklagenemnds vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?