Søk på nettsiden

Sak: 11-506 Klage vedrørende lav spenning – Krav om erstatning for økonomisk tap – Haugaland Kraft AS

Saken gjaldt erstatningsansvar etter lav spenning i nettet. Klager ønsket erstatning for ødelagt kjøleskap med kr 8 000,-. Haugaland Kraft AS viste til at den lave spenningen hos klager skyldtes en driftsforstyrrelse på høyspenningsnettet og hevdet feilen var utenfor deres kontrollsfære og avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder erstatningsansvar etter lav spenning i nettet.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 12 og 13.

Historikk:

09.08.11 kl. 17:32 Feil i netteiers nett
09.08.11 kl. 21:33 Siste sluttbruker ble innkoblet


Krav: Klager ønsker erstatning for ødelagt kjøleskap med kr 8 000,-.


Partenes anførsler:

Klager viser til at kjøleskapet ikke virket etter feil i netteiers nett. Klager opplevde at strømmen var borte i stuen og at det var lav spenning i resten av huset. De hørte merkelige lyder fra kjøleskapet og slo dette av. Klager hevder det er åpenbart at kjøleskapet ble ødelagt som følge av feilen i strømnettet.

Klager viser til at strømmen har gått mange ganger tidligere uten at ting er blitt ødelagt, men det har aldri tidligere vært så lav spenning som denne gangen.

Klager viser til at hans anlegg er utstyrt med overspenningsvern og jordfeilvern.

Klager mener kjøleskapet ikke tålte den langvarige underspenningen som var i strømnettet og at dette må ha ødelagt elektronikken i kjøleskapet.

Haugaland Kraft AS viser til at den lave spenningen hos klager skyldtes en driftsforstyrrelse på høyspenningsnettet. Høyspennings linjeavgang ble senest befart sommeren 2011 uten nevneverdige feil. Haugaland Kraft AS hevder linjen er å betegne som god.

Haugaland Kraft AS hevder feilen er utenfor deres kontrollsfære og avviser erstatningsansvar.

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder erstatningsansvar etter lav spenning i nettet.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på innklagede. Innklagede må således sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor hans kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor dette er årsaken til skaden. Kan man ikke påvise en konkret årsak til skaden, må innklagede redegjøre for hvorfor det likevel er sannsynlig at årsaken ligger utenfor innklagedes kontroll.

Nemnda legger til grunn at innklagede i denne saken ikke har godtgjort at årsaken til klagers skade lå utenfor deres kontroll. Nemnda legger videre til grunn at innklagede er ansvarlig for sitt nett.

Nemnda legger videre til grunn at det foreligger årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Nemnda er av den mening at komponentfeil er innenfor nettselskaps kontrollsfære. I denne saken var feilen kontaktsvikt på bryter og således innenfor kontroll.

Nemnda anbefaler etter dette at Haugaland Kraft AS erstatter klagers tap. For så vidt angår beløpets størrelse, bemerker nemnda at erstatningen ved totalskade i utgangspunktet må baseres på gjenanskaffelsesverdien – det beløp skadelidte må betale for å skaffe seg et nytt tilsvarende kjøleskap. Skadelidte skal på den annen side ikke tjene på skaden, og det må derfor gjøres fradrag for den slitasje og verdiforringelse ellers som bruken av det ødelagte kjøleskap har medført.
 
Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager erstattes utgifter til nytt kjøleskap med fradrag for slitasje og verdiforringelse.

Oslo, 16. april 2012

Einar Kaspersen, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Christine Ottersen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?