Søk på nettsiden

Sak: 11-509 Klage vedrørende krav om dekning av utgifter til elektriker – Lyse Elnett AS

Saken gjaldt ansvar for økonomisk tap ved feil i netteiers nett. Klager krevde dekning av utgifter til elektriker med kr 4 478,- da deler av huset ble strømløst. Klager fant det mest nærliggende å kontakte elektriker. Lyse Elnett AS avviste erstatningsansvar og påpekte at kunder skal ta kontakt med dem når det forekommer feil på nettet. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder ansvar for økonomisk tap ved feil i netteiers nett.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale § 12 og 13.

Krav: Klager krever dekning av utgifter til elektriker med kr 4 478,-.


Partenes anførsler:

Klager opplevde at deler av huset hadde blinking og tørketrommel virket ikke som normalt. Problemene kom og gikk. Kun deler av huset var rammet, ingen naboer var rammet. Alle sikringer var i orden. Klager tok kontakt med sin elektriker, som hadde installert elanlegget for fem år siden, da det fremsto som om det måtte være noe feil i eget anlegg. Elektriker fant ingen feil. Problemene fortsatte og elektriker fant fortsatt ikke feil og de kontaktet da Lyse Elnett AS.

Klager viser til at årsaken til skaden var ødelagte ledninger i strømforsyningsboksen i Lyse Elnett AS sitt nett.  Klager hevder det er årsakssammenheng mellom feilen og skaden og at årsaken til skaden er innenfor netteiers kontroll.

Klager mener det er mest nærliggende å kontakte elektriker når man har problemer med strøm/lys, særlig når feilen kun viser seg i deler av huset. At feilen skulle ligge utenfor klagers hus, er ikke åpenbart i tilfeller der lyset i store deler av huset virket som normalt.

Klager kan ikke se at det står på Lyses nettsider at man må kontakte dem dersom man oppdager feil med lyset og hevder han ikke har noen forutsetning for å vite om Lyses praksis.

Klager har ikke hatt mulighet til tapebegrensning og krever dekning av utgifter til elektriker med kr 4 478,-.


Lyse Elnett AS påpeker at kunder skal ta kontakt med dem når det forekommer feil på nettet.

Lyse Elnett AS dekker ikke kostnader til elektriker dersom kunden har tatt kontakt med elektriker. Dersom normal prosedyre hadde blitt fulgt, ville kostnadene til elektriker vært unngått. Lyse Elnett AS undrer seg over at klagers elektriker heller ikke kontaktet dem før etter flere befaringer hos kunden.

Lyse Elnett AS legger til at kunder har plikt til å begrense sitt tap.

Lyse Elnett AS avviser erstatningsansvar.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder ansvar for økonomisk tap ved feil i netteiers nett.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på innklagede. Innklagede må således sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor hans kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor dette er årsaken til skaden. Kan man ikke påvise en konkret årsak til skaden, må innklagede redegjøre for hvorfor det likevel er sannsynlig at årsaken ligger utenfor innklagedes kontroll.

Nemnda legger til grunn at feilen var ødelagte ledninger i strømforsyningsboksen i Lyse Elnett AS sitt nett og at dette er innenfor selskapets kontrollsfære. Nemnda legger videre til grunn at innklagede i denne saken ikke har godtgjort at årsaken til klagers skade lå utenfor deres kontroll.

Klager ble påført et tap i form av utgifter til elektriker. Nemnda er av den oppfatning at det for forbrukere flest vil fremstå som naturlig å kontakte elektriker dersom deler av huset er strømløst. At feilen skulle ligge utenfor huset er ikke åpenbart i et tilfelle der deler av det elektriske anlegget i huset fungerer normalt. Nemnda peker videre på at heller ikke elektrikeren som ble kontaktet henviste klager til nettselskapet.

Nemnda mener at klager i den foreliggende situasjon ikke kan bebreides for at hun først antok at feilen lå i eget anlegg og således kontaktet elektriker.
 
Tapet var en påregnelig følge av mangelen, og nemnda anbefaler at klager får erstattet sine utgifter.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager får dekket sine utgifter til elektriker med kr 4 478,-.


Oslo, 16. april 2012

Einar Kaspersen, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Christine Ottersen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?