Søk på nettsiden

Sak: 12-07 Klage vedrørende krav om erstatning som følge av feil i nettet - Istad Nett AS

Saken gjaldt spørsmål om erstatning for økonomisk tap som følge av feil i nettet. Klager krevde forsikringens egenandel på kr 4 000 dekket pga. ødelagt kompressor og viste til at det var flere strømbrudd i løpet av kvelden/natten 4. og 5. desember 2011 og at inn- og utkoblinger er årsak til den brente kompressoren. Istad Nett AS viste til at uvær forårsaket mange forbigående feil og hevdet at koblingene i seg selv ikke skulle forårsake problemer med elektrisk utstyr og avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder spørsmål om erstatning for økonomisk tap som følge av feil i nettet.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 12 og 13.

Historikk:
Orkanen Berit - natten mellom 4. og 5. desember 2011

Anlegget har jordfeilbryter og overspenningsvern


Krav: Klager krever forsikringens egenandel på kr 4 000 dekket pga. ødelagt kompressor.

Partenes anførsler:

Klager viser til at det var flere strømbrudd i løpet av kvelden/natten 4. og 5. desember 2011. Kompressor i kjøleaggregat ble ødelagt og klager har bedt om dekning av forsikringens egenandel på kr 4 000.

Klager mener inn- og utkoblinger er årsak til den brente kompressoren.

Istad Nett AS viser til at uværet forårsaket mange forbigående feil i det overliggende nett, saltbelegg på isolatorer, lyn, flygende gjenstander etc. som førte til kortvarige strømbrudd og en permanent feil på høyspenningslinje. De måtte gjøre nødvendige koblinger i nettet for å lokalisere og isolere feilen. Koblingene berørte mange hundre kunder og de arbeidet for at kundene skulle få strømmen tilbake raskest mulig.

Istad Nett AS hevder at koblingene i seg selv ikke skal forårsake problemer med elektrisk utstyr og avviser erstatningsansvar.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder spørsmål om erstatning for økonomisk tap som følge av feil i nettet.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på innklagede. Innklagede må således sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor hans kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor dette er årsaken til skaden. Kan man ikke påvise en konkret årsak til skaden, må innklagede redegjøre for hvorfor det likevel er sannsynlig at årsaken ligger utenfor innklagedes kontroll.

Nemnda legger til grunn at Istad Nett AS har godtgjort at årsaken til skaden lå utenfor deres kontroll da det var lyn som var årsaken til feilen i nettet. Lyn anses for å være utenfor kontrollsfæren. Nemnda legger til at elektrisk utstyr skal tåle inn- og utkoblinger i nettet.

Ut i fra dette anses Istad Nett AS ikke for erstatningsansvarlig. Nemnda finner etter dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 14. mai 2012

Einar Kaspersen, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Christine Ottersen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge


Elklagenemnda sitt vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?