Søk på nettsiden

Sak: 12-08 Klage vedrørende krav om kompensasjon i nettleie som følge av dårlig spenningskvalitet - Eidsiva Nett AS

Saken gjaldt krav om kompensasjon for dårlig spenningskvalitet - jordfeil i nettet. Klager krevde total reduksjon av nettleie for året 2011 og viste til at det hadde vært daglige strømutkoblinger i over åtte måneder og at det ikke var feil i hennes anlegg. Eidsiva Nett AS hadde gjort mange undersøkelser uten å finne feil i sitt nett, men tilbød likevel 25 % reduksjon i netto nettleie for 2011. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder krav om kompensasjon for dårlig spenningskvalitet - jordfeil i nettet.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 12 og 13.

Historikk:
Stadig kortvarige jordfeilpulser i 2011

Krav: Klager krever total reduksjon av nettleie for året 2011.


Partenes anførsler:

Klager viser til at det har vært daglige strømutkoblinger i over åtte måneder. Klager viser til at det ikke var feil i eget anlegg ifølge elektriker og Elsikkerhet Norge som sjekket anlegget.
Jordfeilbryter er skiftet uten at det har hatt påvirkning på strømstansene.

Klager viser til at mye mat er ødelagt som følge av strømutkoblingene.  I tillegg har anlegget for vannbåren varme forskjøvet seg og elektriker må resette dette. I tillegg er batterikapasiteten til alarmanlegget brukt opp og dette er en økonomisk utgift.

Klager avviser tilbud om 25 % reduksjon i nettleie.


Eidsiva Nett AS viser til at de har gjort mange undersøkelser og tror at feilen er forårsaket av utstyr i en annen nettkundes anlegg. De anser seg ikke ansvarlig for dette.

Eidsiva Nett AS legger vekt på at det etter 20.09.11 ikke har vært utkobling hos noen av de berørte kundene. De har heller ikke foretatt noen arbeider i det aktuelle område og viser til at det ikke har skjedd noen endringer i system/spenning siden installasjonen ble tilknyttet nettet.

Eidsiva Nett AS viser til at ikke-retningsbestemt jordfeilbryter, som i dette tilfellet, kan løse ut på svært kortvarige jordfeilpulser på nettet.

Eidsiva Nett AS har tilbudt 25 % reduksjon i netto nettleie for 2011.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder krav om kompensasjon for dårlig spenningskvalitet - jordfeil i nettet.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 12-3 kan nettkunden, dersom det foreligger en forsinkelse eller en mangel, holde tilbake betaling og kreve erstatning. Ved mangel kan klager i tillegg kreve prisavslag. Nettselskapets ytelse er forsinket dersom det oppstår et avbrudd i leveringen. Ytelsen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med forskrift om leveringskvalitet eller avtale med nettkunden.

Slik denne saken er opplyst legger nemnda til grunn at det ikke var forsinkelse i ytelsen som
Eidsiva Nett AS var ansvarlig for. Nemnda legger vekt på at det ikke er påvist feil noen steder i nettet. Nemnda finner det på bakgrunn av de foreliggende opplysninger mest sannsynlig at det har foreligget jordfeil hos en annen abonnent, og at denne feilen har "slått over" til klagers anlegg. Dette er et forhold utenfor Eidsiva Nett AS kontroll. Etter nemndas vurdering var det ingen mangel ved ytelsen fra Eidsiva Nett AS, og klager har derfor ikke rett til prisavslag.

Nemnda legger til grunn at klager får 25 % reduksjon i netto nettleie for 2011 i tråd med forslaget til Eidsiva Nett AS.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 14. mai 2012

Einar Kaspersen, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Astrid M. Hilde, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge


Elklagenemnda sitt vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?