Søk på nettsiden

Sak: 11-403 Klage vedrørende erstatning for ødelagt elektrisk utstyr – Istad Nett AS

Saken gjaldt erstatning for skade på elektrisk utstyr. Klager krevde erstatning for ødelagt utstyr på til sammen 33 539 kr. Nemnda var delt i spørsmålet om det forelå kontrollansvar, og med dissens ble klager ikke gitt medhold.

Saken gjelder erstatning for skade på elektrisk utstyr.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale §§12 og 13.

Historikk:
29.03.11: Havari i trafo, overspenning hos klager


Krav: Klager krever erstatning for ødelagt utstyr på til sammen 33 539 kr.

Partenes anførsler:

Klager stiller seg tvilende til at skadene skyldes tordenvær eller lynnedslag, da de ikke observerte dette denne dagen. Videre hevder klager at Istad Netts montører avviste at skaden var forårsaket av lynnedslag. Klager peker på at deres installatør ved flere anledninger har meldt fra til nettselskapet om feil i trafoen før den ”kortsluttet”.  De hevder at kortslutningen i trafoen og den påfølgende overspenningen har påført dem et økonomisk tap på en samlet sum av 33 539 kr.

Innklagede hevder at havariet av trafoen skyldes tordenvær og lynnedslag nær nettdeler. Istad Nett AS hevder videre at de gjennomfører årlig kontroll på sine nettstasjoner og det ikke er registrert uregelmessigheter ved det aktuelle nettpunktet. Istad Nett AS peker også på at det ikke er meldt om skader hos andre kunder på samme krets og klager bør kontakte sitt forsikringsselskap hvis anlegget er påført skader. Istad Nett AS avviser at de har opptrådt uaktsomt eller vist manglende oppfølging og vedlikehold av el-nettet.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder erstatning for skade på elektrisk utstyr.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

En samlet nemnd legger til grunn at det foreligger årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. I spørsmålet om kontrollansvar, har nemnda delt seg i et flertall og et mindretall.

Nemndas flertall, lederen og bransjens representanter, ser det slik at mangelen skyldtes årsaker utenfor selskapets kontroll. Flertallet legger vekt på at selskapet ikke kunne gjort noe for å forhindre skaden og at det ikke var noe som skulle tilsi svakhet i trafostasjonen eller i nettet i forkant av hendelsen. Flertallet legger til at sikringer i trafostasjonen ikke gikk under hendelsen.

Ut i fra dette legger flertallet til grunn at Istad Nett AS ikke er ansvarlig for klagers økonomiske tap.

Nemndas mindretall, forbrukernes representanter mener at det ikke er godtgjort i tilstrekkelig grad at mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll. Det vises spesifikt til at det ikke foreligger dokumentasjon som underbygger selskapets påstand om at tordenvær og lynnedslag var årsaken til havariet av trafoen.

På bakgrunn av flertallets vurdering traff nemnda slikt:


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 5. mars 2012

Einar Kaspersen, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Christine Ottersen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge


Elklagenemnda sitt vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?