Søk på nettsiden

Sak: 11-458 Klage vedrørende endring av strøminntak til hybelleilighet / tilknytning av nytt målepunkt – HelgelandsKraft AS

Saken gjaldt endring av strøminntak til hybelleilighet / tilknytning av nytt målepunkt. Klager avviste krav om anleggsbidrag og kunne ikke se at HelgelandsKraft AS hadde redegjort for hjemmel til pålegge strømkunden en bestemt utforming av anlegget. HelgelandsKraft AS la til grunn rett til å bestemme hvordan de skulle bygge og drifte sitt nett. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder endring av strøminntak til hybelleilighet / tilknytning av nytt målepunkt.
 
Regelverk: Standard Tilknytningsvilkår §§ 2-4, 3-3 og 5. Forskrift 302 § 17-5.

Historikk:
24.11.10 Forhåndsmelding fra installatør


Krav: Klager avviser krav om anleggsbidrag.

Partenes anførsler:

Klager kan ikke se at det er lovhjemmel for å nekte å godkjenne anlegget slik det nå er, uten krav om jordkabel gjennom veien. Klager kan ikke se at HelgelandsKraft AS har redegjort for at de har hjemmel til pålegge strømkunden en bestemt utforming av anlegget, uansett om denne er teknisk eller sikkerhetsmessig nødvendig eller ikke. At HelgelandsKraft AS ønsker jordkabel i stedet for luftkabel kan ikke være nok.

Klager hevder at effektøkningen er høyst moderat og fordrer ingen andre løsninger enn det installatøren har foretatt. Klager kan ikke se at en slik jordkabelløsning skal kunne pålegges på en slik kurant og enkel anleggsendring og med de økonomiske konsekvenser og med det praktiske resultat som kraftlaget har kommet frem til.

Klager avviser krav om anleggsbidrag.

HelgelandsKraft AS viser til at de mottok forhåndsmelding for etablering av nytt målepunkt til separat leilighet i kjeller. Det ble da gjort klart for klager via klagers installatør at de tillot en provisorisk løsning via eksisterende luftstrekk for å unngå unødige kostnader ved arbeid i telet mark. HelgelandsKraft AS ba samtidig installatør bekrefte at klager har forstått dette og aksepterer forslaget til provisorisk løsning under forutsetning av at det graves ned kabel til våren. Dette bekreftet klager i påfølgende e-post av 24.11.10 mellom installatør og klager. HelgelandsKraft AS viser til at klager har bekreftet at det er i orden at hun tar kostnaden ved en permanent løsning på jordkabel.
 
HelgelandsKraft AS legger til grunn at de bestemmer hvordan de skal bygge og drifte sitt nett. Det handler ikke om ombygging av et eksisterende luftstrekk, men om at det nye målepunktet skal bygges etter gjeldende standard. HelgelandsKraft AS viser til §§ 3-3 og 2-4 i Standard Tilknytningsvilkår og hevder tilknytning av det nye målepunktet utløser anleggsbidrag, § 5. HelgelandsKraft AS fastholder at det skal legges jordkabel med et anslått anleggsbidrag fra klager på kr 13 000. 


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder endring av strøminntak til hybelleilighet / tilknytning av nytt målepunkt.

I henhold til Standard Tilknytningsvilkår § 3-3 avgjør nettselskapet hvordan stikkledningen skal fremføres, dens plassering og hvilken art og dimensjon den skal ha. Anleggsbidrag er regulert i avtalens § 5 hvor det går frem at nettselskapet kan fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder.

Slik nemnda ser det, er det i denne saken snakk om et nytt anlegg. Det følger av reglene at det da kan kreves anleggsbidrag.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 5. mars 2012

Einar Kaspersen, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Christine Ottersen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge


Elklagenemnda sitt vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?