Søk på nettsiden

Sak: 11-462 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Alta Kraftlag al

Saken gjaldt ansvar ved strømbrudd. Klager krevde erstatning for frostskader på vannkraner og dusjkabinett etter strømbrudd. Klager kunne ikke se at Alta Kraftlag al hadde godtgjort at årsaken til skaden lå utenfor deres kontroll. Alta Kraftlag al viste til at feil førte til kortslutning i en hengekabel og at de ikke kunne forutse en slik feil. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder ansvar ved strømbrudd.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 12 og 13.

Historikk:
Strømavbrudd i 2009 og 2010


Krav: Klager krever erstatning for sitt økonomiske tap med kr 10 194,-.

Partenes anførsler:

Klager fikk frostskader på vannkraner og dusjkabinett da alle fasene var ute etter det siste av tre strømbrudd i desember 2009 og januar 2010. Årsakene var kortslutning i fordelingsnettet. Klager kan ikke se at Alta Kraftlag al har godtgjort at årsaken til skaden lå utenfor deres kontroll.

Alta Kraftlag al viser til at feil i desember 2009 førte til kortslutning i en hengekabel. Feilen ble utbedret.  Alta Kraftlag al hevder at de ikke kan forutse en slik feil.  De hevder videre at de ikke har registrert noen feil i januar 2010.

Alta Kraftlag al kan ikke se å ha opptrådt uaktsomt og kan ikke refundere kravet. Alta Kraftlag al har tilbudt å dekke inntil kr 5 000 for den uleilighet skaden har påført klager.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder ansvar ved strømbrudd.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 12-3 kan nettkunden, dersom det foreligger en mangel, kreve prisavslag og erstatning.

I henhold til avtalens § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på innklagede. Innklagede må således sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor hans kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor dette er årsaken til skaden. Kan man ikke påvise en konkret årsak til skaden, må innklagede redegjøre for hvorfor det likevel er sannsynlig at årsaken ligger utenfor innklagedes kontroll.

Nemnda er av den oppfatning at Alta Kraftlag al i denne saken ikke har godtgjort at årsaken til klagers skade lå utenfor deres kontroll, og at det foreligger årsakssammenheng mellom feil i Alta Kraftlag al sitt nett og skaden.

Nemnda anbefaler at klager får erstatning med kr 10 194,-.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager får erstatning med kr 10 194,-.


Oslo, 5. mars 2012

Einar Kaspersen, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Christine Ottersen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge


Elklagenemnda sitt vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?