Søk på nettsiden

Sak: 11-464 Klage vedrørende jordfeil – Lyse AS

Saken gjaldt ansvar for økonomisk tap etter ekstern jordfeil. Klager krevde sitt økonomiske tap dekket og viste til at han hadde nytt og forskriftsmessig anlegg. Klager viste også til at en annen kunde i trafokretsen fikk pålegg om utbedring av jordfeil, men at denne ikke ble utbedret før etter to år og dette førte til jordfeilproblemer hos klager. Lyse AS hevdet det ikke var påvist feil i deres nett og mente at klagers anlegg ikke var tilpasset ytre påvirkninger. Nemnda la til grunn at det ikke var sannsynliggjort feil i Lyse AS sitt nett og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder ansvar for økonomisk tap etter ekstern jordfeil.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 12 og 13

Historikk:
2008/2009 Nytt elektrisk anlegg
2009 Luftspenn erstattet av jordkabel. Ny jordfeilbryter


Krav: Klager krever sitt økonomiske tap dekket.

Partenes anførsler:

Klager viser til at han har nytt elanlegg fra 2007/2008 og at samsvarserklæring ble utstedt i august 2011 og at anlegget er forskriftsmessig.

Klager hevder at problemer oppsto i 2009 da Lyse AS tok bort luftledningene. Jordledning ble koblet inn i huset med ny jordfeilbryter.

Klager viser til at en annen kunde i trafokretsen fikk pålegg om utbedring av jordfeil, men at denne ikke ble utbedret før etter to år. Dette førte til jordfeilproblemer hos klager. Klager avviser at det var en periodisk feil. Klager viser til at jordfeilbryter fungerer tilfredsstillende etter at mangler hos annen kunde tilknyttet samme trafokrets ble utbedret.

Klager hevder at Lyse AS ba ham om å utføre arbeidet i eget nett. Klager har derfor videresendt faktura på kr 917,- for "Isolasjonsmålt for jordfeil" til Lyse AS. Klager hevder også han ble bedt om å utføre testen "Måling av jordfeilbryter".

Klager har hatt økonomisk tap ved vannskade, frostsprengning av rør, flere program på PC er mistet samt ødelagt fryser/kjøler. Klager har anslått sitt økonomiske tap til kr 5 000 for ødelagt mat og fryseboks samt ødelagt PC og annet elektronisk utstyr med kr 10 000.

Lyse AS hevder det ikke er påvist jordfeil i netteiers nett i denne trafokretsen, men at det er påvist jordfeil hos en annen kunde tilknyttet samme trafokrets.

Lyse AS hevder det er viktig at den enkelte installasjon er bygget slik at den kan fungere uforstyrret selv med en jordfeil i nettet rundt. Lyse AS hevder at dersom en får utfall av jordfeilbryter uten at det er direkte jordfeil i egen installasjon, betyr det at installasjonen ikke er tilpasset de påkjenninger som kan forventes i det området installasjonen er tilknyttet forsyningsnettet. Lyse AS hevder at kundens anlegg i dette tilfellet ikke er tilpasset de ytre påvirkninger som kan påregnes fra omgivelsene.

Lyse AS hevder årsaken til skade er utenfor deres kontroll og avviser erstatningsansvar og å dekke klagers utgift til isolasjonsmåling og test av jordfeilbryter.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder ansvar for økonomisk tap etter ekstern jordfeil.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Nemnda finner etter en samlet vurdering av de foreliggende opplysninger ikke sannsynliggjort feil i Lyse AS sitt nett, og at selskapet dermed ikke er erstatningsansvarlig. Nemnda legger til grunn at det er konstatert feil hos nabo. Nemnda bemerker at jordfeilbryter ikke vil slå ut ved feil i utenforliggende nett med mindre det også er feil i eget anlegg.

Ut i fra dette anses Lyse AS ikke for erstatningsansvarlig. Nemnda finner etter dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 5. mars 2012

Einar Kaspersen, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Christine Ottersen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemnda sitt vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?