Søk på nettsiden

Sak: 12-38 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger – TrønderEnergi Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger. Klager avviste etterfakturert krav og hevdet han ikke visste hvor strømskapet var og trodde han hadde en fjernavlesningsmåler. Han betalte regningene i god tro. TrønderEnergi Nett AS viste til at de ikke hadde mottatt måleravlesning fra kunden i den tiden han var kunde på anlegget og innrømmet ikke å ha oppfulgt sitt ansvar for å innhente måleravlesninger. De fremsatte et forlikstilbud ved å redusere beløpet i sluttfakturaen med 25 %. Nemnda fant denne løsningen god og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale § 5-2.

Historikk:
29.04.07 - 01.07.11 Klager var kunde på anlegget
Forbruket er bestridt.
Måleren er ikke kontrollert


Krav: Klager avviser etterfakturert krav.

Partenes anførsler:

Klagers huseier ordnet med å overdra strømavtalen til klager og klager så aldri denne avtalen. Klager visste ikke hvor strømskapet var og han trodde han hadde en fjernavlesningsmåler. Han betalte regningene i god tro. I ettertid fikk han rede på at måleren befant seg i en garasje som var utleiet til en annen.

Klager avviser at han kan ha brukt så mye strøm.

Klager har fått opplyst at nettselskapet varslet om måleravlesning på et mobilnummer han ikke har eid.

Klager undrer seg over at nettselskapet ikke har sørget for avlesning når det har gått mer enn fire år uten avlesning.

Klager godtar ikke forlikstilbudet.

TrønderEnergi Nett AS viser til at de ikke har mottatt måleravlesning fra kunden i den tiden han var kunde på anlegget.

TrønderEnergi Nett AS innrømmer ikke å ha opprettholdt sitt ansvar for å innhente måleravlesninger en gang hvert kalenderår, jamfør § 5-2. De har derfor fremsatt et forlikstilbud ved å redusere beløpet i sluttfakturaen med 25 % og også omfordele forbruket i perioden klager var kunde samt avskrive forbruk før 30.09.08 som foreldet.

Total reduksjon utgjør kr 14 217,36 og utestående er kr 14 369,15.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger.

Nemnda legger på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at det var inngått gyldig avtale mellom partene, og at klager har mottatt fakturaer og betalt disse. Det fremkommer av fakturaene at måleren må avleses. Nemnda kan ikke se at Trønder Energi Nett kan lastes for at klager trodde at han hadde en fjernavlesningsmåler. Klager må selv bære ansvaret for denne misforståelsen.

I henhold til nettavtalen plikter kunden å lese av måleren i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet. Mangler slik måling, har nettselskapet anledning til å fastsette kundens uttak av strøm skjønnsmessig, dog slik at nettselskapet plikter å påse at alle målepunktene avleses minst en gang i kalenderåret, med mindre dette medfører urimelig kostnad eller ulempe for nettselskapet, jf nettavtalens pkt 5-2.

Det er et relativt stort antall abonnenter som ikke leser av måleren minst en gang i året. Det vil medføre mye arbeid og store kostnader om nettselskapet skulle reise rundt og lese av disse målerne så snart fristen er oversittet. Det må derfor etter nemndas vurdering aksepteres at nettselskapene lar det gå noe lenger tid før avlesning søkes gjennomført av nettselskapets folk. I den mellomliggende fase burde det imidlertid etter nemndas vurdering være relativt enkelt og rimelig å sende ut skriftlig informasjon/advarsel til kunden der det uttrykkelig gjøres oppmerksom på at forbruket blir stipulert skjønnsmessig pga manglende avlesning fra kunden, og at det senere vil måtte bli foretatt en avregning etter faktisk forbruk. Etter nemndas vurdering bør slik informasjon sendes ut i løpet av det første året etter at fristen etter § 5-2 er gått ut. Sen oppfølging vil etter omstendighetene kunne føre til at nettselskapet ikke gis anledning til å etterberegne etterfølgende avvik mellom stipulert og faktisk forbruk.

TrønderEnergi Nett AS burde sendt separat brev og informert klager om konsekvensene av manglende avlesning. I dette tilfellet gikk det over fire år uten avlesning og det må etter nemndas vurdering få konsekvenser. TrønderEnergi Nett AS har fremsatt et forlikstilbud ved å redusere beløpet i sluttfakturaen med 25 % og også omfordele forbruket i perioden klager var kunde samt avskrive forbruk før 30.09.08 som foreldet.

Etter en konkret vurdering finner nemnda at den løsning selskapet har kommet med, er passende, og nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 18. juni 2012

Einar Kaspersen, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemnda sitt vedtak er rådgivende. 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?