Søk på nettsiden

Sak: 12-49 Klage vedrørende refusjon av forsikringens egenandel – Tussa Nett AS

Saken gjaldt ansvar etter orkanen Dagmar. Klager ønsket forsikringens egenandel på kr 3 000 dekket etter at fryseren gikk i stykker etter strømbrudd etter orkanen Dagmar. Klager mente nettselskapet måtte ta høyde for oftere ekstremvær og la vekt på at kompensasjon for strømbrudd var lovfestet og da måtte nettselskapet betale for den skade nettsammenbrudd påførte klager. Tussa Nett AS hevdet det var umulig å hindre feil og skader i ekstremvær og at dettte var utenfor deres kontroll. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder ansvar etter orkanen Dagmar.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 12 og 13.

Historikk:
Julen 2011 Orkanen Dagmar


Krav: Klager ønsker forsikringens egenandel på kr 3 000 dekket.

Partenes anførsler:

Klager ønsker forsikringens egenandel dekket etter at fryseren gikk i stykker etter strømbrudd etter orkanen Dagmar. Klager mener nettselskapet må ta høyde for oftere ekstremvær. Klager legger vekt på at kompensasjon for strømbrudd er lovfestet og da må nettselskapet betale for den skade nettsammenbrudd påfører klager.

Tussa Nett AS viser til at orkanen Dagmar førte til strømbrudd over hele Nord-Vestlandet der trefall over linjenettet var hovedårsak til strømbruddene. Trærne sto utenfor ryddebeltet. Det var feil og skade på alle nettnivå. Å hindre feil og skader i ekstremvær er umulig og følgelig utenfor nettselskapenes kontroll.  Tussa Nett AS avviser erstatningsansvar.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder ansvar etter orkanen Dagmar.
I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.
For at nettselskapet skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i nettselskapets nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.
Nemnda er av den oppfatning at skader forårsaket av orkan ligger utenfor nettselskapets kontroll. Nemnda legger til grunn at Tussa Nett AS ikke er erstatningsansvarlig i denne situasjonen.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 18. juni 2012

Einar Kaspersen, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemnda sitt vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?