Søk på nettsiden

Sak: 12-52 Klage vedrørende flytting av stolpe – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt kostnadsfordeling ved flytting av stolpe. Klager måtte flytte en stolte, men avviste å betale for at Hafslund Nett AS fikk oppgradert sitt anlegg som likevel trengte utskifting. Klager krevde at Hafslund Nett AS tilbakebetalte utgifter på til sammen kr 112.939,-. Hafslund Nett AS hevdet inngått avtale hadde en klar kostnadsfordeling. De erkjente at utbedringen innebar en bedre teknisk løsning og sa seg villig til å dekke kr 28.000,- av det totale kostnadsbeløpet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder kostnadsfordeling ved flytting av stolpe.
 
Regelverk: Standard Tilknytningsvilkår § 3-10. Egen overenskomst mellom klager og selskap.

Historikk:
August 2009 Klager kontakter Hafslund Nett AS for ønske om flytting av stolpe 007498
Desember 2009 Klager blir forelagt forslag utformet av selskapets representant
August 2010 Arbeidet med flytting av stolpe 007498 gjennomføres av innleid firma
August 2010 Hafslund Nett AS bytter samtidig ut gammel stolpe 007499

Krav: Klager krever at Hafslund Nett AS tilbakebetaler utgifter på til sammen kr 112.939,-.

Partenes anførsler:

Klager kontakter i august 2009 Hafslund Nett AS om å få flytte en stolpe for å forbedre adkomst fra vei til hus. Stolpen som flyttes har også behov for utbedring da den er gammel og ikke tilfredsstiller nyere krav. Samtidig velger Hafslund Nett AS å bytte ut nærliggende stolpe. Noe av kostnadene for dette blir belastet klager. Klager viser til at det i overenskomsten mellom ham og Hafslund Nett AS, under punkt 3, sies at dersom luftledning flyttes innenfor eiendommen, så vil netteier bære kostnadene med eventuell flytting/omlegging. Klager påpeker også at Hafslund Nett AS har fått oppgradert sitt anlegg kostnadsfritt siden dette likevel var klar for utskifting, og at han som kunde får en kostnad for utbedring av Hafslunds eiendom. Med bakgrunn i at det i etterkant har vist seg at Hafslund Nett AS drar langt bedre fordeler av å la klager bekoste utbedring av nettet, krever klager at alle utgifter som han har hatt blir refundert.

Hafslund Nett AS viser til at inngått avtale hadde en klar kostnadsfordeling. Selskapet erkjenner at da det i etterkant viser seg at utbedringen innebar en bedre teknisk løsning, sa de seg villig til å dekke kr 28.000,- av det totale kostnadsbeløpet på kr 110.000,-. På bakgrunn av at klager har inngått avtale om å dekke flytte/omleggingskostnadene, mener Hafslund Nett AS at de i tilstrekkelig grad har tatt sin del av forbedringen.
 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder kostnadsfordeling ved flytting av stolpe.

I henhold til Standard Tilknytningsvilkår § 3-10 kan flytting eller fjerning av ledninger/nett utføres for rekvirentens regning.

Nemnda legger til grunn at Hafslund Nett AS har anledning til å kreve klager for flytting av stolpen uavhengig av om arbeidet medfører en forbedring av selskapets eget nett.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.
 

Oslo, 22. august 2012

Einar Kaspersen, leder
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?