Søk på nettsiden

Sak: 12-57 Klage vedrørende anleggsbidrag – Agder Energi Nett AS

Saken gjaldt uenighet om betaling av anleggsbidrag. Klager avviste faktura for anleggsbidrag og hevdet Agder Energi Nett AS hadde brutt avtalen om tilkobling fordi arbeidet ikke ble ferdigstilt innen det han anså som rimelig tid. Agder Energi Nett AS viste til at det i avtalen ikke var satt noen tidsfrist for når arbeidet skulle være ferdigstilt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder uenighet om betaling av anleggsbidrag.
 
Regelverk: Standard Tilknytningsvilkår § 5. Forskrift 302 § 17-5. Egen avtale om tilknytning.

Historikk:
07.02.10 Avtalen om tilknytning inngås
01.05.10 Byggestrøm tilkobles
04.05.10 Klager flytter inn i hus
22.07.10 Klager får tilknytning til ordinær strøm

Krav: Klager avviser faktura for anleggsbidrag.

Partenes anførsler:

Klager viser til at avtalen om tilkobling ble inngått i februar 2010, men at arbeidet ikke ble ferdigstilt innen det han anser som rimelig tid. Forsinkelser har ført til at de i en periode var nødt til å benytte seg av byggestrøm i boligen. Bygging av garasje ble også utsatt. De kunne ikke knytte seg til ordinær strøm før juli 2010. Klager hevder at selve anlegget ikke ble ferdig før i november 2011, og selv da var det avtalefestet arbeid som enda ikke var utført. Klager viser til at når AE Nett AS inngår en avtale så forutsettes det at AE Nett AS har avklart tilgjengelighet til sine underleverandører slik at produkt kan leveres innen rimelig tid. Forsinkelse skal ikke belastes klager, men er en sak mellom AE Nett AS og deres underleverandører. Klager hevder at forsinkelsene har påført dem unødvendig kostnader. Klager mener at AE Nett AS har brutt avtalen ved at arbeidet har tatt nærmere to år å ferdigstille. Klager avviser å betale anleggsbidrag.

Agder Energi Nett AS viser til at det i avtalen ikke er satt noen tidsfrist for når arbeidet skulle være ferdigstilt. De viser til at det har vært flere forsinkelser i dette prosjektet, men at noen av disse forsinkelsene skyldes utenforliggende årsaker. Blant annet har en underleverandør opplevd stor pågang i perioden og at klager derfor ikke ble prioritert. Agder Energi Nett AS viser til at klager ikke bestrider kravet, men at han mener det har skjedd brudd på avtalen. Dette tilbakeviser innklagede med bakgrunn i at klager fikk levert strøm innen noen måneder fra inngåelse av avtalen. Agder Energi Nett AS innrømmer ikke ansvar for forsinkelsene som førte til at klager måtte utsette arbeidet med å bygge garasje. Agder Energi Nett AS viser til at kostnadene til anleggsbidraget er rettmessig fordelt på tre grunneiere. Agder Energi Nett AS mener å ha oppfylt sine forpliktelser, og krever at klager betaler inn anleggsbidraget omgående.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om betaling av anleggsbidrag.

I henhold til Standard Tilknytningsvilkår § 5 kan nettselskapet fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder.

Slik denne saken er opplyst, mener nemnda at arbeidet ble utført innen rimelig tid og at det ikke foreligger brudd på avtalen om tilknytning mellom partene.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.
 

Oslo, 22. august 2012

Einar Kaspersen, leder
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?