Søk på nettsiden

Sak: 12-108 Klage vedrørende stenging – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt stenging av anlegg. Klager og mente det burde utvises samfunnsansvar ved stenging av anlegg. Klager viste til at hun ikke hadde klart å betale i henhold til nedbetalingsavtale og mente Hafslund burde gått med på en nedbetalingsavtale hun kunne klare. Hafslund Nett AS hevdet at anlegget ble rettmessig stengt og viste til at klager ikke fullt ut hadde betalt de løpende fakturaer innen forfall og heller ikke overholdt inngåtte betalingsavtaler. Dette hadde ført til stenging flere ganger. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder stenging av anlegg.

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 7.

Historikk:

19.06.06 Klagers kundeforhold ble opprettet

16.04.12 Anlegget stengt. Stengegrunnlag kr 45 988,93.

 02.05.12 Anlegget tilkoblet

 

Krav: Klager ønsker å få belyst den praksis som er utvist fra Hafslund sin side ved stenging av anlegget og mener at det bør utvises samfunnsansvar.

 

Partenes anførsler:

 

Klager viser til at hun ikke har klart å betale i henhold til nedbetalingsavtale av juni 2011. Klager mener Hafslund burde gått med på en nedbetalingsavtale hun kunne klare. Klager viser til at hun har betalingsvilje, men ikke fullt ut betalingsevne.

Klager ønsker å få belyst den praksis som er utvist fra Hafslund sin side. Klager forstår at Hafslund skal drive bedriftsøkonomisk forsvarlig, men tenker at det også bør utvises samfunnsansvar.

Klager hevder hun i mars 2012 fikk beskjed fra Kredinor om hvilket beløp hun måtte betale for å unngå stenging. Dette beløpet, kr 15 471,43, ble betalt i mars og april 2012.

 

Hafslund Nett AS mener saken gjelder stengingen av anlegget den 16.04.12 og hevder at anlegget ble rettmessig stengt. De viser til at klager ikke fullt ut har betalt de løpende fakturaer innen forfall og heller ikke overholdt inngåtte betalingsavtaler. Dette har ført til stenging flere ganger. Hafslund Nett AS viser til at det ved flere kontroller har vært avdekket at strømanlegget har vært ulovlig påsatt.

Hafslund Nett AS har i perioder levert strøm i henhold til reglene om leveringsplikt.

På grunn av klagers betalingshistorikk samt tidligere inngåtte avtaler som ikke var blitt overholdt, ble klagers fremsatte forslag til nedbetalingsavtale avvist og motforslag ble fremsatt av Hafslund. Hafslund hevder de har forsøkt å legge til rette for en rekke betalingsordninger, men da disse ikke er overholdt har de sett seg nødt til å stenge anlegget på grunn av manglende betaling av nettleie og kraft i henhold til netteiers lovpålagte leveringsplikt.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder stenging av anlegg.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 7-1 kan nettselskapet stenge nettkundens anlegg dersom det foreligger vesentlig mislighold av forpliktelsen til å betale skylding nettleie. Dersom nettselskapet også leverer kraft i henhold til reglene om leveringsplikt, vil vesentlig mislighold som gjelder kraftleveransen også kunne utløse stenging.

Nemnda legger til grunn at det forelå vesentlig mislighold av forpliktelsen til å betale skyldig kraftpris og nettleie. Ut i fra dette var vilkår for stenging av anlegget tilstede. Nemnda finner det imidlertid uklart hvorvidt det var avtalt med Kredinor at stenging ikke skulle iverksettes dersom hun innbetalte kr 15 471,43. Hvis dette var avtalt, skulle stenging ikke ha funnet sted. I så fall bør klager få refundert stenge/åpningsgebyr.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold, dog slik at dersom det kan påvises at avtale om ikke å stenge var inngått med Kredinor, bør klager få refundert stenge/åpningsgebyr.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold, dog slik at dersom det kan påvises at avtale om ikke å stenge var inngått med Kredinor, bør klager få refundert stenge/åpningsgebyr.

 

Oslo, 12. november 2012

Einar Kaspersen, leder
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?