Søk på nettsiden

Sak: 12-121 Klage vedrørende oppsigelse av kraftleveringsavtale – Ustekveikja Energi AS

Saken gjaldt oppsigelse av kraftleveringsavtale og spørsmål om avtalevilkårene var gjort kjent for klager. Klager avviste at han var gjort kjent med avtalevilkårene til strømavtalen Geilokraft og avviste å betale bruddgebyr. Klager sa opp avtalen i brev av 06.12.11. Ustekveikja avviste påstand om at klager ikke var gjort kjent med vilkårene og hevdet klager var bundet i perioden kraft var sikret. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder oppsigelse av kraftleveringsavtale og spørsmål om avtalevilkårene var gjort kjent for klager.

Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale §§ 1-2 og 5. Særskilte kontraktsvilkår.

Historikk:

23.02.07 Klager tegnet avtale om Geilokraft

06.12.11 Brev fra klager til selskap. Oppsigelse av Geilokraft

30.01.12 Brev fra klager til selskap. Purring på svar på brev av 06.12.11

17.02.12 Brev fra selskap til klager. Viser til henvendelser. Bundet ut 2012. Gebyr kr 3 720,60

24.02.12 Brev fra klager til selskap. Om oppsigelse

 

Krav: Klager avviser at han var kjent med avtalevilkårene og avviser å betale bruddgebyr.

 

Partenes anførsler:

Klager kan ikke se at det står noe om at det er ett års oppsigelse i kontraktsvilkårene for Geilokraft som han tegnet avtale om i 2007. Klager påstår han ikke fikk tilsendt vilkårene da kontrakten ble tegnet i 2007. De ble først oversendt ham 22.02.12. Det han fikk tilsendt i 2007 var Standard Kraftleveringsavtale.

Klager påstår han sendte brev til leverandøren den 06.12.11 om oppsigelse av Geilokraft.

Klager reagerer på at prisen på strøm fra Ustekveikja Energi AS er veldig høy i forhold til rimelig pris i markedet. Klager mener Ustekveikja Energi AS ikke har overholdt sine forpliktelser i forhold til inngått avtale i 2007.

 

Ustekveikja Energi AS avviser påstand om at klager ikke var gjort kjent med betingelsene knyttet til strømavtalen Geilokraft hvor det blant annet fremkommer at kontrakten kan sies opp med 1 års varsel med virkning fra førstkommende 1. januar etter at leverandøren har mottatt skriftlig oppsigelse. Ustekveikja Energi AS hevder klager godkjente vilkårene da han signerte kontrakten 23.02.07.

Ustekveikja Energi AS påstår at klager sa opp avtalen i brev datert 30.01.12. De besvarte dette i brev datert 17.02.12 med å vise til henvendelser og med informasjon om gebyr på kr 3 720,60.

Ustekveikja Energi AS hevder deres pris i Geilokraft ble billigere enn spot for året 2010.


 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder oppsigelse av kraftleveringsavtale og spørsmål om avtalevilkårene var gjort kjent for klager.

Etter nemndas oppfatning er de vilkår som er benyttet i dette avtaleforholdet uklare og vanskelig å forstå. Ustekveikja, som den profesjonelle part i avtaleforholdet, må bære ansvaret for konsekvensene av en uklar avtale. Nemnda legger også til grunn at avtalen om Geilokraft har likhetstrekk med en fastprisavtale og at regler om fastprisavtaler derfor er relevante.

Det går ikke klart frem av avtaleforholdet om klager er bundet i tre år. Uansett har klager hatt avtalen i mer enn tre år. Det fremgår heller ikke klart og tydelig hva som skjer etter tre år. Slik nemnda ser det har ikke Ustekveikja sørget for forlengelse av "fastprisavtalen". Når avtalen ikke fornyes, går kunden over på leverandørens standardprodukt, jamfør Standard Kraftleveringsavtale § 5-2 om fornyelse og opphør av tidsavgrensede fastprisavtaler. Standardprodukt kan sies opp med 14 dagers frist, jamfør avtalen § 5-3.

På denne bakgrunn kan klager si opp avtalen med 14 dagers varsel.

Nemnda anbefaler at bruddgebyr frafalles.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda anbefaler at bruddgebyr frafalles.

 

Oslo, 12. november 2012

Einar Kaspersen, leder
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?