Søk på nettsiden

Sak: 12-124 Klage vedrørende betalingsansvar – LOS AS

Saken gjaldt overføring av strømabonnement og ansvar for strømabonnement og nettleie. Klager avviste ansvar for strømabonnement og nettleie og hevdet hun ikke var kjent med at strømabonnementet var opprettet i hennes navn. LOS AS kunne ikke se at det var grunnlag for å hevde at kundeforholdet var urettmessig oppført på klager. Med dissens ble klager ikke gitt medhold.

Saken gjelder overføring av strømabonnement og ansvar for strømabonnement og nettleie.        

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 2. Standard Kraftleveringsavtale § 1-2.

Historikk:

09.11.09 Kundeforhold opprettet

29.05.10 Kundeforhold avsluttet etter telefonhenvendelse fra ny kunde 01.06.10

03.05.12 Inkassokrav på kr 22 739,-

 

Krav: Klager avviser ansvar for strømabonnement og nettleie.

 

Partenes anførsler:

Klager hevder hun ikke var kjent med at strømabonnementet var opprettet i hennes navn og at hun ikke ble informert om overflytting av abonnementet av sin tidligere samboer.

Klager hevder at det bestilte abonnementet ikke er bestilt av henne.

 

LOS AS kan ikke se at det er grunnlag for å hevde at kundeforholdet urettmessig skal være oppført på klager. LOS AS viser til at det er loggført at det ble sendt en SMS til klager den 05.11.09 med spørsmål/tilbud om kraftprodukt. Denne ble besvart med "ja" den 06.11.09.

LOS AS og Agder Energi Nett AS sendte per post bekreftelse til klager på hhv kraftleveringsavtale og nettleieavtale den 12.11.09.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder overføring av strømabonnement og ansvar for strømabonnement og nettleie.

Det er uklart og det er påstand mot påstand om avtale er inngått mellom partene.

Nemnda er delt i synet på om betalingsplikt foreligger.

Nemndas flertall, lederen, bransjens representanter og forbrukernes representant Anne Kittilsen, er av den oppfatning at selv om det er uklart om gyldig avtale mellom partene er inngått, foreligger det etter alminnelige prinsipper uansett betalingsplikt for den strøm som er brukt. Flertallet legger vekt på at klager har bodd på stedet og brukt strømmen hun er avkrevd betaling for.

Nemndas mindretall, forbrukernes representant Martin Tonning, har lagt til grunn klagers forklaring om at innklagede per telefon januar 2012 informerte klager om at det ikke var utestående beløp registrert på klager. Det har gått noe tid siden kravet oppstod og avregning ble sendt. Det gikk også noe tid fra klager fikk bekreftet at det ikke var utestående på henne og til kravet på nytt ble fremmet. Tatt dette i betraktning, samt saken som helhet, fremstår det ikke som rimelig at klager skal bære hele risikoen. Det fremstår også tvilsomt at det er inngått en gyldig avtale i utgangspunktet. Mindretallet er av den mening at innklagede frafalt sitt krav ved å informere klager om at det ikke var noe utestående på henne og dermed åpnet for at klager kunne tilpasse sin økonomi til det, all den tid det gikk flere måneder før feilen ble korrigert.

På bakgrunn av flertallets vurdering traff nemnda slikt

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

 

Oslo, 12. november 2012

Einar Kaspersen, leder
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?