Søk på nettsiden

Sak: 12-126 Klage vedrørende dekning av kostnader ved jordfeilsøking – Helgelandskraft AS

Saken gjaldt ansvar for dekning av kostnader ved jordfeil i trafokretsen. Klagers tre jordfeilvarslere løste stadig ut og han krevde erstatning fra Helgelandskraft AS. Etter at en annen kunde i trafokretsen, som hadde fått påvist jordfeil i sin installasjon, utbedret jordfeilen, opphørte problemene hos klager. Klager hevdet hans anlegg tilfredsstilte gjeldende krav. Helgelandskraft AS pekte på at klagers anlegg ikke hadde en retningsbestemt jordfeilvarsling foran hele installasjonen og at kvaliteten på klagers anlegg var årsaken til at hans jordfeilvarslere løste ut. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder ansvar for kostnad ved jordfeil i trafokretsen.       

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 5-3 og 13.

Historikk:

03.02.12 Jordfeilvarslere løste ut. Klager kontaktet nettselskapet

21.02.12 Klager kontaktet nettselskapet igjen. Klagers elektriker sjekket anlegget. Ingen feil

23.02.12 Elektriker diskuterte situasjonen med nettselskapet

17.04.12 Nettselskapet fant periodisk jordfeil hos annen kunde. Pålegg om retting innen en uke

04.05.12 Klager fikk melding om at feilen var rettet

 

Krav: Klager krever at Helgelandskraft AS dekker elektrikerregning med kr 2 978,- pluss tilhørende kostnader i saken, totalt kr 6 048.

 

Partenes anførsler:

Klagers tre jordfeilvarslere løste stadig ut. Etter at en annen kunde i trafokretsen, som hadde fått påvist jordfeil i sin installasjon, utbedret jordfeilen, opphørte problemene hos klager.

Klager viser til at nettselskapet hevder det er kvaliteten på klagers elanlegg som er hovedproblemet. Klager elanlegg er foretatt av autorisert installatør. Den første jordfeilbryteren ble installert i 1994. Bortsett fra den angjeldende periode har aldri jordfeilvern slått ut uten at reell jordfeil kunne konstateres. Det er i ettertid montert ytterligere to jordfeilbrytere i forbindelse med oppgradering av anlegget, sist i februar 2011. Elanlegget ble besiktiget i desember 2011 uten at feil ble funnet. Klager hevder anlegget tilfredsstiller gjeldende krav.

Klager krever dekket elektrikerregning med kr 2 978,- pluss tilhørende kostnader i saken, totalt kr 6 048.

 

Helgelandskraft AS legger til grunn at klagers anlegg ikke hadde en retningsbestemt jordfeilvarsling foran hele installasjonen.

Helgelandskraft AS hevder kvaliteten på klagers anlegg er hovedproblemet og tror klager vil risikere samme problemstilling ved en eventuell ny jordfeil på trafokretsen om han ikke foretar tiltak i sin egen elektriske installasjon. Tiltak som kan fjerne denne risikoen er montering av jordfeilautomater 30mA på alle sikringskurser.

Helgelandskraft AS mener årsaken ligger utenfor deres kontroll og at det derfor ikke foreligger erstatningsansvar.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder ansvar for dekning av kostnader ved jordfeil i trafokretsen.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Nemnda finner det, etter en samlet vurdering av de foreliggende opplysninger, ikke sannsynliggjort at det forelå feil i Helgelandskraft AS sitt nett. Nemnda legger til grunn at det er konstatert feil hos en annen kunde i trafokretsen. Nemnda bemerker også at jordfeilbryter normalt ikke vil slå ut ved feil i utenforliggende nett med mindre det også er feil i eget anlegg.

Ut i fra dette anses Helgelandskraft AS ikke for erstatningsansvarlig. Nemnda legger til at Helgelandskraft AS kunne dokumentert saken bedre med hensyn til dokumentasjon av pålegg til en annen kunde i trafokretsen og at foretatt feilsøking i eget nett.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

 

Oslo, 12. november 2012

Einar Kaspersen, leder
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?