Søk på nettsiden

Sak: 12-127 Klage vedrørende etterfakturering – AS Eidefoss

Saken gjaldt etterberegning av umålt strømforbruk for perioden 2009-2011. Klager krevde refusjon for etterberegnet forbruk og utbedring av feil. Han fant det sannsynlig at feil oppsto i forbindelse med installasjon av ny måler for automatisk måleravlesning og at Eidefoss var ansvarlig. Eidefoss fant to umålte strømkurser og krevde etterbetaling. De avviste at feilkoblingen oppsto ved installasjon av ny måler, men fant det sannsynlig at feilen oppsto under tilkobling av uthus og verksted. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder etterberegning av umålt strømforbruk for perioden 2009-2011.      

Regelverk: Standard Nettleieavtale §5-4 og § 6-5 og Standard Kraftleveringsavtale § 2-2.

Historikk:

Mars 2003 Montert digitalt måleutstyr

Mars 2011 Kontroll av måleanlegg. To sikringskurser var koblet utenom målerne.

 

Krav: Klager krever refundert kr 21 857,74 for etterberegnet forbruk og utbedring av feil.

 

Partenes anførsler:

Klager hevder det er gjort feilkobling i hans sikringsskap. Klager kan ikke se at det er bevist at feilkobling ikke skjedde ved innføring av automatisk måleravlesning som medførte omkoblinger av skinner i skapet for frigjøring av plass til ny måler. Klager tror det er sannsynlig at feilen oppsto i forbindelse med innføring av automatisk måleravlesning og at AS Eidefoss er ansvarlig for feilen.

Klager påberoper seg aktsom god tro og hevder han ikke hadde mulighet til å oppdage feilen før han ble informert i brev fra AS Eidefoss. Klager viser til at de gangene han sjekket målerstanden stemte forbruket overens med fakturaene.

Klager mener selskapet burde fanget opp feilen på et tidligere tidspunkt. Klager undrer seg over at selskapet ikke mener det er en sikkerhetsrisiko når kurser ikke er koblet til sikringer.

 

AS Eidefoss fant to umålte strømkurser. De har etterberegnet umålt strømforbruk og krever etterbetaling for perioden 2009 – april 2011.

AS Eidefoss hevder at det er utelukket at feilkoblingen oppsto ved innføring av automatisk måleravlesning i 2003 da det da kun ble foretatt målerbytte på samme plass i skapet.

AS Eidefoss tror det er sannsynlig at feilen oppsto under installasjon av uthus og verksted.

AS Eidefoss hevder at om to sikringskurser er koblet utenom måleren medfører dette ingen sikkerhetsrisiko.

AS Eidefoss avviser å dekke klagers utlegg til omkobling i sikringsskapet.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterberegning av umålt strømforbruk for perioden 2009-2011.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 6-5 kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil.

Nemnda legger på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at sikringskurser var feilkoblet utenom måleren. Nemnda legger videre til grunn at feilkoblingen mest sannsynlig skjedde før måleren ble byttet. Nemnda finner det godtgjort at AS Eidefoss ikke kunne oppdaget feilen da måleren ble byttet. Ut i fra dette har AS Eidefoss anledning til å etterfakturere og de er ikke erstatningsansvarlig for klagers økonomiske tap.

Nemnda finner etter dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

 

Oslo, 12. november 2012

Einar Kaspersen, leder
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?