Søk på nettsiden

Sak: 12-130 Klage vedrørende etterfakturering av nettleie – Agder Energi Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering av fastbeløp på nettleie for fritidsbolig. Klager reagerte da han fikk a kontofaktura hvor det var plusset på fastavgift nettleie for årene 2009 – 2011 uten ytterligere forklaring. Klager hadde stolt på at fakturaene var riktige og avviste etterfakturert krav. Agder Energi Nett AS viste til at ved en feil i registreringen falt fastbeløpet for nettleie ut. De mente klager ikke kunne vært i aktsom god tro og etterfakturerte med kr 4 277,-. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder etterfakturering av fastbeløp på nettleie for fritidsbolig.         

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 6-5. Alminnelig pengekravsrett

Historikk:

23.06.97 Kundeforhold opprettet

01.10.09 Tariffendring til eKundetariff – dvs. kunden mottar faktura via mail. Rabatter oppnås

April 2012 Feilregistrering ble oppdaget

23.04.12 A kontofaktura med etterfakturert fastbeløp på nettleie med kr 4 277,- sendt klager

 

Krav: Klager avviser etterfakturert krav.

 

Partenes anførsler:

Klager reagerte da han fikk a kontofaktura av 23.04.12 hvor det var plusset på fastavgift nettleie for årene 2009 – 2011 uten ytterligere forklaring. Klager viser til at de har betalt ti fakturaer siden 2009. Den gang fikk de avtale om innbetaling over nettbank som ville gi rabatt. Klager har stolt på at fakturaene var riktige.

 

Agder Energi Nett AS viser til at eKundetariff medfører at det oppnås rabatt fra netteier og kraftleverandør på fastbeløpet med hhv. kr 240,-/år og kr 29,-/mnd. Ved en feil i registreringen falt fastbeløpet for nettleie ut. Feilen ble oppdaget i april 2012 og de etterfakturerte med kr 4 277,-.

Agder Energi Nett AS hevder at avtalens § 6-5 kommer til anvendelse samt at alminnelig pengekravsretts lære om når kunden kan anses for å være i aktsom god tro, må vektlegges sett i lys av at klager i denne saken viser langt større oversikt enn gjennomsnittet over fakturaenes deler og beløpsstørrelser. Agder Energi Nett AS mener klager burde ha oppdaget at ti fakturaer fra 2010 – 2012 var redusert med fastbeløpet på nettleien. Reduksjonen utgjorde ca. 30-40% av fakturaen.

Agder Energi Nett AS mener de har håndtert saken korrekt og at kunden må betale det etterberegnede krav for fastbeløp nettleie.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterfakturering av fastbeløp på nettleie for fritidsbolig.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Når feilen kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.

Slik denne saken er opplyst finner nemnda det godtgjort at klager var i aktsom god tro.

Nemnda bemerker avslutningsvis at det etter nemndas vurdering ikke er grunnlag for å anvende en annen aktsomhetsnorm enn den som fremgår av avtalen. Nemnda er følgelig ikke enig med Agder Energi dersom de anfører at avtalen må tolkes strengere enn ordlyden skulle tilsi i tråd med "alminnelig pengekravsrett".

Nemnda anbefaler at etterfakturert krav frafalles.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda anbefaler at etterfakturert krav frafalles.

 

Oslo, 12. november 2012

Einar Kaspersen, leder
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?