Søk på nettsiden

Sak: 12-133 Klage vedrørende innføring av fakturagebyr – Lærdal Energi AS

Saken gjaldt innføring av fakturagebyr. Klager avviste krav om fakturagebyr og viste til at det i kontrakten hans var avtalt: "Ingen gebyr". Lærdal Energi AS innførte fakturagebyr på alle kunder som hadde papirfaktura. De mente det måtte være mulig for en kraftleverandør å endre pris og/eller produktinnhold såfremt de varslet kunden skriftlig i god tid. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder innføring av fakturagebyr.         

Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale §§ 3-1, 3-2 og 5-3.

Historikk:

24.04.09 Kontrakt om kraftleveranse

 

Krav: Klager avviser krav om fakturagebyr.

 

Partenes anførsler:

Klager har mottatt et udatert informasjonsbrev fra Lærdal Energi AS om innføring av fakturagebyr på kr 35. Klager viser til at i kontrakten hans med selskapet er avtalt: "Ingen gebyr". Klager hevder at innføring av dette gebyret i hans tilfelle er et kontraktsbrudd fra Lærdal Energi AS sin side.

Klager legger til grunn at det i henhold til standardavtalen er forskjell på pris og gebyr, noe som utelukker innføring av gebyr i hans tilfelle.

 

Lærdal Energi AS innfører fakturagebyr på alle kunder som har papirfaktura. De mener det må være mulig for en kraftleverandør å endre pris og/eller produktinnhold såfremt de varsler kunden skriftlig i god tid.

Lærdal Energi AS hevder alle gebyr og vilkår skal være like for alle deres kunder og at de må behandle kundene likt.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder innføring av fakturagebyr.

I henhold til Standard Kraftleveringsavtale § 3-1 om pris, leveres kraften i henhold til avtalt produkt og pris. I § 3-2 om endring av kraftpris, kan standard variabel kraftpris som hovedregel endres med 14 dagers varsel.

I denne saken foreligger en kontrakt fra 2009 hvor det er avtalt: Ingen gebyr. I utgangspunktet vil det følgelig være avtalestridig i innføre gebyr. Det er imidlertid en nær sammenheng mellom begrepene gebyr, pris og betalingsvilkår som iht avtalen kan endres. I totalvurderingen av situasjonen legger nemnda også vekt på at en kraftleverandør har anledning til å si opp en kunde dersom det er saklig grunn for det, jamfør avtalens § 5-3. Lærdal Energi AS kunne i denne saken sagt opp kunden med begrunnelse i at produktet endres.

Ut i fra dette ville Lærdal Energi AS oppnå det samme resultat enten de valgte å innføre gebyr eller å si opp kunden.  Nemnda antar også at Lærdal Energi AS ville oppnå det samme resultat om de økte prisen og ga rabatt til kunder med e-faktura. Nemnda bemerker avslutningsvis at det er vanlig med fakturagebyr i dag.

Ut i fra en totalvurdering finner nemnda at Lærdal Energi AS sin endring kan forsvares.

Nemnda finner etter dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

 

Oslo, 12. november 2012

Einar Kaspersen, leder
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?