Søk på nettsiden

Sak: 12-176 Klage vedrørende gebyr – Ustekveikja Energi AS

Saken gjaldt oppsigelse av kraftleveringsavtale og spørsmål om avtalevilkårene var gjort kjent for klager. Klager avviste bruddgebyr og påsto han ikke mottok særvilkår da han tegnet avtalen. Klager hadde ikke akseptert fornyelse av avtalen og fant at den var en evigvarende avtale i strid med Standard Kraftleveringsavtale. Ustekveikja avviste påstand om at klager ikke var gjort kjent med vilkårene og hevdet klager var bundet i perioden kraft var sikret. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder oppsigelse av kraftleveringsavtale og spørsmål om avtalevilkårene var gjort kjent for klager.

Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale § 5. Særvilkår.

Historikk:

11.06.07 Avtaleinngåelse - Geilokraft

April 2012 Klager sa opp avtalen

 

Krav: Klager avviser bruddgebyr.

 

Partenes anførsler:

Klager viser til at han opprinnelig fikk krav for strøminnkjøp frem til 2015 da han tidligere i år byttet leverandør. Kravet er senere redusert til å gjelde ut 2013.

Klager tegnet avtale om Geilokraft i 2007. Klager påstår han ikke mottok særvilkår da han tegnet avtalen. Klager påstår Ustekveikja ikke har dokumentert at de er sendt ham og de kan derfor ikke hevde at vilkårene er en del av avtalen.

Klager forstår det slik at Ustekveikja har inngått en evigvarende avtale med at de har satt inn betegnelsen forløpende i forbindelse med omtale av bindingstiden på tre år. Klager anser dette for å være i konflikt med Standard Kraftleveringsavtale § 5-2. Klager hevder han ikke har akseptert fornyelse av avtalen, jamfør § 5-2.

 

Ustekveikja Energi AS viser til at Geiloavtalen er en forvaltningsavtale hvor kraft kjøpes inn med en tre års innkjøpshorisont. Avtalen er derfor bindende for kunden i perioden hvor kraft er sikret. Avtalen hadde ett års oppsigelsestid.

Ustekveikja hevder særvilkårene i avtalen ble godkjent da klager inngikk avtalen.

Ustekveikja hevder at klager er bundet ut 2013 og han er krevet for tap på kr 5 989,65 for brudd på avtale. Klager vil ikke bli belastet med innkjøp som er foretatt for 2014 og 2015. Avtalen avvikles med virkning fra 01.01.14.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder oppsigelse av kraftleveringsavtale og spørsmål om avtalevilkårene var gjort kjent for klager.

Etter nemndas oppfatning er de vilkår som er benyttet i dette avtaleforholdet uklare og vanskelig å forstå. Ustekveikja, som den profesjonelle part i avtaleforholdet, må bære ansvaret for konsekvensene av en uklar avtale. Nemnda legger også til grunn at avtalen om Geilokraft har likhetstrekk med en fastprisavtale og at regler om fastprisavtaler derfor er relevante.

Det går ikke klart frem av avtaleforholdet om klager er bundet i tre år. Uansett har klager hatt avtalen i mer enn tre år. Det fremgår heller ikke klart og tydelig hva som skjer etter tre år. Slik nemnda ser det har ikke Ustekveikja sørget for forlengelse av "fastprisavtalen". Når avtalen ikke fornyes, går kunden over på leverandørens standardprodukt, jamfør Standard Kraftleveringsavtale § 5-2 om fornyelse og opphør av tidsavgrensede fastprisavtaler. Standardprodukt kan sies opp med 14 dagers frist, jamfør avtalen § 5-3.

På denne bakgrunn kan klager si opp avtalen med 14 dagers varsel.

Nemnda anbefaler at bruddgebyr frafalles.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda anbefaler at bruddgebyr frafalles.

 

Oslo, 10. desember 2012

Einar Kaspersen, leder
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?