Søk på nettsiden

Sak: 12-185 Klage vedrørende forbruk – NTE Nett AS

Saken gjaldt forbruk av strøm for avhendet fritidshus. Klager avviste et så stort strømforbruk i årsavregningen for 2011 og viste til at hun året før fikk et tilgodebeløp. Klager var sikker på at hun hadde levert årlige måleravlesninger. NTE Nett AS viste til at de ikke mottok måleravlesning per 01.01.11. Forbruket ble stipulert for lavt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder forbruk av strøm for avhendet fritidshus.         

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 5-2 og 6-3.

Historikk:

11.05.12 Seriekontrollmåler oppsatt

19.06.12 Seriekontrollmåler tatt ned. Ikke feil ved måler

19.06.12 Ny måler installert. Årsak: Vanlig periodisk utskifting

02.07.12 Fritidshuset var solgt og ny eier overtok

 

Krav: Klager avviser et så stort strømforbruk som det kreves for i årsavregningen for 2011.

 

Partenes anførsler:

Klager undrer seg over at hun i årsavregningen for 2010 fikk et tilgodebeløp og at hun i årsavregningen for 2011 fikk et krav på kr 16 031.

Klager var sikker på at hun hadde levert årlige måleravlesninger.

 

NTE Nett AS viser til at de ikke mottok måleravlesning per 01.01.11. Forbruket ble derfor stipulert. Stipuleringen ble alt for lav. Siden stipuleringen ble langt under reelt forbruk førte det til at avregningen for 2011 ble tilsvarende større etter mottatt måleravlesning 30.12.11.

NTE viser til at de har sendt avlesningskort per post seks ganger per år.

Partene inngikk i september en nedbetalingsavtale som klager har fulgt, jamfør NTEs brev av 22.10.12.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder forbruk av strøm for avhendet fritidshus.

Måling av strømforbruk foretas av nettselskapet i overensstemmelse med gjeldende forskrifter om måling og avregning. Den som forlanger måler kontrollert, dekker i henhold til nettleieavtalen kostnadene ved kontrollen. Dersom kontrollen viser et større avvik enn det forskriften tillater, skal nettselskapet bekoste kontrollen. Dersom det ikke er funnet feil på måleren, og det målte forbruket representerer et påregnelig forbruk, må kunden om han likevel påberoper seg et lavere forbruk enn det målte, sannsynliggjøre dette.

På bakgrunn av de foreliggende opplysninger legger nemnda i dette tilfelle til grunn at det ikke var feil på måleren eller strømnettet som kan ha påvirket målt forbruk. Nemnda legger videre til grunn at det målte forbruket er påregnelig. Nemnda kan heller ikke se at det er fremlagt tilstrekkelige holdepunkter for eller tilstrekkelig sannsynliggjort et lavere forbruk.

I og med at det ikke er påvist feil med måler eller strømnett og at det målte forbruket ikke kan anses som upåregnelig, finner nemnda det sannsynlig at klager har brukt den strøm som er målt.

Nemnda finner etter dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

 

Oslo, 10. desember 2012

Einar Kaspersen, leder
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?