Søk på nettsiden

Sak: 12-190 Klage vedrørende strømbrudd i fritidsbolig – krav om erstatning for økonomisk tap – HelgelandsKraft AS

Saken gjaldt ansvar for økonomisk tap etter storm/ekstremvær. Klager krevde erstatning for vaskemaskin som havarerte etter strømbrudd. HelgelandsKraft AS viste til at stormen Berit ga ekstremvær og førte til mange strømbrudd. De hevdet at slike hendelser skyldes årsaker utenfor deres kontroll og at de ikke var erstatningspliktig. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder ansvar for økonomisk tap etter storm /ekstremvær      

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 13.

Krav: Klager krever erstatning med kr 5 344,60.

 

Partenes anførsler:

Klagers vaskemaskin som var 3 ½ år gammel havarerte etter strømbrudd. Klager mener HelgelandsKraft AS er ansvarlig for skader etter strømbrudd dersom de ikke har oppgradert sitt nett og utstyr i forhold til storm og uvær. Klager anser det for svært sannsynlig at fasebrudd hos nettselskapet var årsaken til at vaskemaskinen havarerte.

Klager viser til at de har nytt opplegg for strøm fra 2010 med ny jording, sikringer med jordfeilbryter og overspenningsvern.

Klager krever forsikringens egenandel med kr 2 500 og kjøregodtgjørelse, totalt kr 5 344,60

dekket.

 

HelgelandsKraft AS viser til at stormen Berit ga ekstremvær og førte til mange strømbrudd. De mener følgeskader etter slike hendelser skal håndteres av kundenes forsikringer. De hevder at slike hendelser rår de ikke over, at forsinkelsen skyldes årsaker utenfor deres kontroll og at de ikke er erstatningspliktig i henhold til § 13.

HelgelandsKraft AS viser til at de har gjort omfattende oppgraderinger i nettet som ble ferdigstilt sensommeren 2011.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder ansvar for økonomisk tap etter storm /ekstremvær

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.

Nemnda legger til grunn at ekstremvær anses for å være utenfor kontrollsfæren og HelgelandsKraft AS anses derfor ikke for erstatningsansvarlig.

Nemnda bemerker dog at HelgelandsKraft AS kunne redegjort mer for årsaken til feil i nettet.

Nemnda finner etter dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

 

Oslo, 10. desember 2012

Einar Kaspersen, leder
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?