Søk på nettsiden

Sak: 12-196 Klage vedrørende strømbrudd – krav om refusjon av matutgifter – Varanger Kraftnett AS

Saken gjaldt ansvar ved strømstans. Klager krevde refundert matutgift på kr 650 da strømmen den 03.07.12 var borte hele dagen. Varanger Kraftnett AS viste til at det var en jordfeil på høyspentledningene og årsaken var trolig setninger i grunn. De avviste erstatningsansvar og hevdet de ikke kunne forutse at en slik feil ville inntreffe. Nemnda la til grunn at årsaken til skaden lå utenfor selskapets kontroll og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder ansvar ved strømstans.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 8-3, 12 og 13-1

Historikk:

03.07.12 Varslet strømstans mellom kl. 09.00 og 14.00 for vedlikehold.

På grunn av oppstått feil på kabel kom strømmen tilbake kl. 22.15.

Krav: Klager krever matutgift på kr 650 dekket.

 

Partenes anførsler:

Klager krever refundert matutgift på kr 650 da strømmen den 03.07.12 var borte hele dagen.

Klager nevner også at han to år tidligere krevde erstatning fra Varanger Kraftnett AS for ødelagte elektriske apparater etter strømbrudd, men at han ikke mottok svar fra selskapet.

 

Varanger Kraftnett AS viser til at det var en jordfeil på høyspentledningene som forsyner nettstasjonen der kunden er tilknyttet. Det ble konstatert kabelfeil midt på kabelen som ble lagt i 1995. Forventet levetid på en slik høyspentkabel er 30 år. Årsaken til kabelfeilen kan trolig tilskrives setninger i grunn. 

Varanger Kraftnett AS avviser erstatningsansvar og hevder de ikke kunne forutse at en slik feil ville inntreffe. De hevder det ikke er årsakssammenheng mellom klagers utgifter og strømstansen og hevder videre at de ikke har opptrådt uaktsomt.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder ansvar ved strømstans.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på innklagede. Innklagede må således sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor hans kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor dette er årsaken til skaden. Kan man ikke påvise en konkret årsak til skaden, må innklagede redegjøre for hvorfor det likevel er sannsynlig at årsaken ligger utenfor innklagedes kontroll.

Nemnda legger til grunn at Varanger Kraftnett AS har godtgjort at årsaken til skaden lå utenfor deres kontroll. Nemnda legger vekt på at kabelfeilen ikke kunne avverges og selskapet er ut i fra dette ikke erstatningsansvarlig.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

 

Oslo, 25. februar 2013

 

Espen Lindbøl, leder

Anne Kittilsen, Forbrukerrådet

Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet

Ivar Lingaas, Energi Norge 

Ola Bergheim, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?