Søk på nettsiden

Sak: 12-218 Klage vedrørende etterfakturering – Repvåg Kraftlag SA

Saken gjaldt etterfakturering etter at feil i AMS terminal (toveiskommunikasjon) ble oppdaget. Klager avviste etterfakturert krav og hevdet god tro ut i fra at han hadde automatisk måleravlesning. Klager etterlyste nettselskapets ansvar for å avdekke avvik. Repvåg Kraftlag oppdaget etter målerbytte i 2012 at måler og innsamlet stand registrert i innsamlingssystem ikke var lik, og fant at det var oppstått en feil i AMS terminalen. De hadde kommunisert til sine kunder viktigheten av å lese av egen måler, også toveiskommunikasjonsmåler. Nemnda mente klager burde oppdaget endringen i forbruket og at han ikke kunne anses for å ha vært i aktsom god tro. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder etterfakturering etter at feil i AMS terminal (toveiskommunikasjon) ble oppdaget.

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 5-4, 4. ledd

Historikk:

01.06.12 Målerbytte. Feil i AMS terminal ble oppdaget

Krav: Klager avviser etterfakturert krav.

 

Partenes anførsler:

Klager hevder god tro ut i fra at han hadde automatisk måleravlensing.

Klager etterlyser nettselskapets ansvar for å avdekke avvik og undrer seg over at de ikke har reagert tidligere.

 

Repvåg Kraftlag SA oppdaget etter målerbytte 01.06.12 at måler og innsamlet stand registrert i innsamlingssystem ikke var lik. Det var oppstått en feil i AMS terminalen. De viser til at forbruket ble dramatisk endret 01.08.08 og har krevet klager for tre år tilbake, fra 01.06.09 til 01.06.12 på totalt 35 092 kWh.

Repvåg Kraftlag SA har ved flere anledninger kommunisert til sine kunder gjennom kundemagasiner og i dagspresse viktigheten av å lese av egen måler til tross for at de er fullt utbygd på toveiskommunikasjon.

Feilen har vart siden måleren ble satt opp 11.05.05 og den totale differansen er fordelt tilbake til denne dato.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterfakturering etter at feil i AMS terminal (toveiskommunikasjon) ble oppdaget.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet kreve etterbetaling for den tid målerfeilen kan ettervises. I henhold til avtales § 6-5 kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet likevel ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.

Nemnda legger på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at en feil må ha oppstått i terminalen i 2008. Det oppstod da en markant endring i forbruket, noe som var synlig for forbruker ved at fakturaene var betydelig lavere enn tidligere. Nemnda mener klager også burde oppdaget dette ved å sammenholde fakturert forbruk med forbruket i displayet på måleren.

Nemnda er etter en samlet vurdering av den oppfatning at klager fra endringen i 2008 ikke lenger kan anses for å ha vært i aktsom god tro mht. riktigheten av målingen/regningen. Nemnda legger vekt på at det var lett å oppdage en så vesentlig knekk i forbruket som i saken her.

Ut i fra dette mener nemnda at Repvåg Kraftlag SA kan etterberegne og etterfakturere for tre år tilbake på grunnlag av det forbruk måleren har registrert. Etter nemndas vurdering er det ikke hjemmel for å legge etterfakturert forbruk til siste fakturaperiode med denne periodes priser. Nemnda mener at forbruk skal periodiseres og faktureres med priser som gjaldt på det tidspunkt forbruket fant sted.

Nemnda finner etter dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

 

Oslo, 25. februar 2013

 

Espen Lindbøl, leder

Anne Kittilsen, Forbrukerrådet

Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet

Ivar Lingaas, Energi Norge 

Ola Bergheim, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?