Søk på nettsiden

Sak: 12-241 Klage vedrørende avtaleinngåelse – Fortum Distribution AS

Saken gjaldt avslag på tegning av ny nettleieavtale på grunn av gjeld på tidligere anlegg. Klager viste til at Fortum Distribution AS hadde avslått å inngå ny nettleieavtale før alle tidligere krav var innbetalt, både kraftleveranse og nettleie, alternativt at det måtte inngås en nedbetalingsavtale. Fortum mente de kunne kreve at det ble inngått en nedbetalingsavtale. Nemnda la til grunn at det ikke var anledning til å stille vilkår om at det måtte inngås nedbetalingsavtale eller at gammel gjeld på et annet anlegg hos samme kunde måtte innfris før ny avtale kunne inngås. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder avslag på tegning av ny nettleieavtale på grunn av gjeld på tidligere anlegg.    

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 2, 4-2, 6-1, 7-1 og 7-3.

Historikk:

01.08.12 Klager flyttet inn i bolig og bestilte nettleieavtale

Klager skyldte da både for kraft fra Fortum Markets og nettleie fra Fortum Distribution på tidligere anlegg

06.08.12 Avslag på bestilling av nettleieavtale

Krav: Klager protesterer på avslag på tegning av nettleieavtale.

 

Partenes anførsler:

Klager viser til at Fortum Distribution AS har avslått å inngå ny nettleieavtale før alle tidligere krav er innbetalt, både kraftleveranse og nettleie, alternativt at det må inngås en nedbetalingsavtale. Klager har ikke økonomisk evne verken til full innfrielse eller nedbetalingsplan. Klager presiserer at det er betalingsevnen, ikke betalingsviljen, som har forårsaket betalingsmisligholdet.

Klager mener det ikke er anlegning til å nekte inngåelse av avtale i et anlegg selv om det er gjeld på et annet anlegg hos samme kunde. Klager viser til analogi til sak 11-193.

Klager viser til § 4-2 om sikkerhetsstillelse og mener det ikke er vilkår om full innfrielse av alle tidligere krav før ny avtale kan inngås.

 

Fortum Distribution AS legger til grunn at klager må betale tidligere krav før de kan inngå ny nettleiekontrakt.

Fortum legger til grunn at nettleieavtalen ikke inneholder regler om hva nettselskapet kan kreve som vilkår for å inngå avtale. Fortum viser til dom i Frostating lagmannsrett fra 1991 der spørsmålet var om elverket kunne nekte kunden avtale og strømleveranse helt til all utestående gjeld var betalt. Dette kunne elverket ikke. Elverket måtte inngå avtale og levere selv om kunden ikke kunne betale alt med en gang, forutsatt at kunden var villig til å inngå en nedbetalingsavtale. Fortum mener avgjørelsen fra Frostating lagmannsrett gir uttrykk for alminnelig gjeldende rett.

Fortum mener de kan kreve at det inngås en nedbetalingsavtale.

Fortum legger til grunn at det ikke er inngått nettleieavtale med kunden og vil koble fra siden de ikke har kunde på anlegget.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder avslag på tegning av ny nettleieavtale på grunn av gjeld på tidligere anlegg.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 4-2 har nettselskapet som hovedregel en plikt til å gi alle adgang til nettet (tilknytningsplikt). Etter § 6-1 kan nettselskapet be om at det stilles sikkerhet for betalingsforpliktelsen for inntil fire måneders nettleie dersom det sannsynliggjøres fare for betalingsmislighold. En slik anmodning kan på samme vilkår fremsettes også etter at avtale er inngått.

Slik nemnda ser det er det ikke anledning til å stille vilkår om at det må inngås nedbetalingsavtale eller at gammel gjeld på et annet anlegg hos samme kunde må innfris før ny avtale kan inngås.

Nemnda anbefaler at klager får tegnet nettleieavtale.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager får tegnet nettleieavtale.

 

Oslo, 25. februar 2013

 

Espen Lindbøl, leder

Anne Kittilsen, Forbrukerrådet

Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet

Ivar Lingaas, Energi Norge 

Ola Bergheim, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?