Søk på nettsiden

Sak: 12-193 Klage vedrørende spenning – krav om erstatning – Haugaland Kraft AS

Saken gjaldt retting av spenningsfeil og krav om erstatning. Klager hevdet han hele tiden fikk ødelagt mye elektrisk utstyr og viste til at Haugaland Kraft hadde innrømmet feil med spenningskvaliteten. Klager krevde spenningsfeil rettet og at det ved eventuelle nye havarier på elektrisk utstyr skulle gis full, uavkortet erstatning, samt at når feilene i nettet var rettet skulle alt elektrisk materiell registrert av forsikringsselskapet erstattes. Haugaland Kraft viste til at deres forsikringsselskap hadde utbetalt erstatning til klager og de forholdt seg for øvrig til erstatningsrettslige regler for alle skader de var skyld i. Nemnda mente at Haugaland Kraft måtte følge opp med ytterligere målinger for å identifisere og rette feil i nettet. Når det gjaldt fremtidige tapsposter la nemnda til grunn at den ikke kunne ta stilling til disse før de eventuelt oppstår.

Saken gjelder retting av spenningsfeil og erstatning for eventuelle nye havarier på elektrisk utstyr på grunn av spenningsfeil i nettet.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 12 og 13

Historikk:

2006 og 2012 Spenningsmåling

Boligen har jordfeilvern. Finvern til enkelte komponenter.

Krav: 1) Klager krever spenningsfeil rettet. 2) Klager krever at det ved eventuelle nye havarier på elektrisk utstyr skal gis full, uavkortet erstatning. 3) Klager krever at når feilene i nettet er rettet skal alt elektrisk materiell registrert av forsikringsselskapet TRYG erstattes.

 

Partenes anførsler:

Klager hevder han hele tiden får ødelagt mye elektrisk utstyr og viser til at Haugaland Kraft har innrømmet feil med spenningskvaliteten. Spenningsfeilen forringer alt elektrisk utstyr og fører til hyppige havarier.

Klager flyttet til stedet i 2000 og etter en tid begynte utstyr å havarere. Klager tok kontakt med Haugaland Kraft i 2006 og selskapet foretok spenningsmålinger. Klager hevder spenningsfeil fortsatt ikke er rettet.

Klager viser til at hans forsikringsselskap ikke vil dekke tap siden feilen fremdeles opptrer i nettet.

Klager hevder å ha hatt et økonomisk tap på ca kr 360 000. Klager har mottatt kr 130 000.

Klager protesterer på at ved senere havarier vil vanlige forsikringsvilkår gjelde. Med så store og kostbare havarier som blir påført klager, mener han dette er svært urimelig. Klager krever at det ved nye havarier på elektrisk utstyr skal gis full, uavkortet erstatning.

Klager tilbakeviser påstand om at utstyret ikke er defekt og tilbakeviser også påstand om at utstyret er forelagt andre aktører enn ISS (takstmann for TRYG) for vurdering, jf. uttalelse fra TRYG.

Klager legger til grunn at partene i saken er ham selv og nettselskapet.

 

Haugaland Kraft AS oppfatter det slik at klager ønsker at alt elektrisk utstyr i huset uavkortet skal byttes til nytt når feilen er funnet og når han mener han har en normal spenningskvalitet.

Haugaland Kraft erkjenner at spenningskvaliteten i korte perioder har vært utenfor kravene i forskrift om leveringskvalitet.

Haugaland Kraft hevder det ikke er konstatert skade på det mottatte, elektriske utstyret fra klager, men at deres forsikringsselskap likevel har utbetalt kr 130 035 i erstatning til klager.

Haugaland Kraft forholder seg for øvrig til erstatningsrettslige regler for alle skader de er skyld i.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder retting av spenningsfeil og krav om erstatning.

Nemnda viser til at det i denne saken både er gitt en uttalelse fra Sintef og et vedtak fra NVE.

Nemnda vil slik saken er opplyst, avgi en uttalelse.

Når det gjelder retting av spenningsfeil, mener nemnda at Haugaland Kraft må følge opp med ytterligere målinger for å identifisere og rette feil i nettet. Nemnda viser til klagers ønske om at NVE ber Haugaland Kraft utføre Sintefs forslag om målinger med anbefalt måleutstyr.

Når det gjelder erstatning for lidt tap, legger nemnda til grunn at klager har akseptert erstatning og har fått utbetaling for det utstyr som er dokumentert ødelagt.

Når det gjelder fremtidige tapsposter, legger nemnda til grunn at den ikke kan ta stilling til disse før de eventuelt oppstår.

Uttalelsen er enstemmig.

 

Oslo, 18. mars 2013

 

Espen Lindbøl, leder

Anne Kittilsen, Forbrukerrådet

Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet

Ivar Lingaas, Energi Norge 

Jon Aadland, Energi Norge

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?