Søk på nettsiden

Sak: 12-226 Klage vedrørende fjerning av luftstrekk – Lofotkraft AS

Saken gjaldt fjerning av luftstrekk. Klager krevde luftstrekk fjernet uten å bli belastet med kostnaden. Klager fant luftstrekk over huset skjemmende for utsikten til havet og til ulempe i forhold til bygging av takterrasse. Lofotkraft AS forholdt seg til vanlig praksis som tilsa at flytting av eksisterende nett kunne utføres på bestillers regning med en kostnadsdeling basert på nytteverdi og alder på anlegg. Nemnda la til grunn at fremføring av distribusjonsnett var nødvendig selv om det kunne være en ulempe å ha det som luftstrekk over huset. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder fjerning av luftstrekk.         

Regelverk: Standard Tilknytningsvilkår § 3-10

Krav: Klager krever luftstrekk fjernet uten å bli belastet med kostnaden.

 

Partenes anførsler:

Klager finner luftstrekk over huset skjemmende for utsikten til havet og til ulempe i forhold til bygging av takterrasse. Klager legger vekt på at det er jordkabler inn til husene.

Klager protesterer på at selskapet trekker luftkabler.

 

Lofotkraft AS forholder seg til vanlig praksis som tilsier at flytting av eksisterende nett utføres på bestillers regning med en kostnadsdeling basert på nytteverdi og alder på anlegg. Vedrørende luftstrekk over tak, kan klager avklare forhold omkring dette med Lofotkraft Bredbånd AS.

Lofotkraft AS viser til at det ikke foreligger skriftlige avtaler mht fremføring av nett på denne eiendommen.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder fjerning av luftstrekk.

Fremføring av distribusjonsnett/ stikkledning skal foretas på en slik måte at det er til minst mulig ulempe for grunneier/fester. Grunneier/fester skal på forhånd gis mulighet til å uttale seg om plassering. Nemnda viser til Standard Tilknytningsvilkår § 3-2. I henhold til § 3-10 kan flytting eller fjerning av ledninger/nett utføres for rekvirentens regning.

Slik denne saken er belyst legger nemnda til grunn at daværende grunneiers tillatelse ble gitt for oppsetting av den aktuelle mast. Nemnda legger også til grunn at fremføring av distribusjonsnett er nødvendig selv om det kan være en ulempe å ha det som luftstrekk over huset. Nemnda legger til at ledninger kan høydejusteres dersom bygging av terrasse krever det. 

Når det gjelder kabelfordelingsskapet montert i masten legger nemnda til grunn at klager selv har tilknytning via dette skapet for sin installasjon og at han må akseptere skapet i masten.

Nemnda finner etter dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

 

Oslo, 18. mars 2013

 

Espen Lindbøl, leder

Anne Kittilsen, Forbrukerrådet

Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet

Ivar Lingaas, Energi Norge 

Jon Aadland, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?