Søk på nettsiden

Sak: 12-250 Klage vedrørende strømutkobling – krav om erstatning og dekning av utgifter – Lyse Elnett AS

Saken gjaldt ansvar ved varslet strømutkobling. Klager krevde bl.a. leieutgifter for aggregat dekket da varslet strømstans ble avlyst. Klager hadde en elektrisk drenspumpe for å sikre at vann ikke trengte inn i kjeller. Han leide et aggregat og ble hjemme for å lense dersom det skulle bli nødvendig den dagen det var varslet strømutkobling. Lyse Elnett AS hadde varslet strømstans og tatt forbehold om at den kunne utgå på grunn av uforutsette hendelser uten nærmere varsel. Strømstansen ikke ble gjennomført på grunn av kulde. Nemnda hadde ingen innvendinger mot måten Lyse Elnett hadde varslet på, og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder ansvar ved varslet strømutkobling.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 8-3 og 13-2.

Historikk:

06.12.12 fra kl 0900 til 1400 - Varslet strømutkobling – avlyst/utsatt

Krav: Klager krever kr 700 for dekning av leieutgifter for aggregat, kjøring samt erstatning for tort og svie og kompensasjon for at han måtte ta fri fra jobb.

 

Partenes anførsler:

Klager har en elektrisk drenspumpe for å sikre at vann ikke trenger inn i kjeller. Klager leide et aggregat og ble hjemme for å lense dersom det skulle bli nødvendig den dagen det var varslet strømutkobling.

Klager mener Lyse Elnett AS har et moralsk ansvar som monopolist til å føre en god kundebehandling og til å dekke klagers utgifter i forbindelse med strømutkoblingen når han for sitt anlegg har helt spesielle problemer. Klager peker på at utgiftene viste seg å være unødvendige i og med at strømstansen ble avlyst.

 

Lyse Elnett AS viser til at strømstansen ikke ble gjennomført på grunn av kulde. Lyse viser til at i varselet er det tatt forbehold om at strømstansen kan utgå på grunn av uforutsette hendelser uten nærmere varsel.

Lyse Elnett AS anser det for å være kundens ansvar å vurdere sikringstiltak av egen bolig.

Lyse Elnett AS avviser erstatningsansvar.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder ansvar ved varslet strømutkobling.

Ifølge Standard Nettleieavtale § 8-3 skal nettselskapet ved utkobling varsle berørte nettkunder på en hensiktsmessig måte.

Slik denne saken er opplyst legger nemnda til grunn at varslingsplikten er oppfylt.  Nemnda bemerker at bestemmelsen ikke gir nettselskapet noen plikt til å gjennomføre strømstansen. Nemnda legger vekt på at det i varselet var tatt forbehold om at strømstansen kunne utgå. Nemnda har ingen innvendinger mot den måten Lyse Elnett har varslet på.

Nemnda kan ikke se at det foreligger ansvarsgrunnlag for Lyse Elnett og finner etter dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

 

Oslo, 18. mars 2013

 

Espen Lindbøl, leder

Anne Kittilsen, Forbrukerrådet

Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet

Ivar Lingaas, Energi Norge 

Jon Aadland, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?