Søk på nettsiden

Sak: 12-248 Klage vedrørende etterfakturering av forbruk – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering av påstått ikke målt forbruk pga feilkobling. Klager avviste etterfakturert krav og hevdet aktsom god tro og at det ikke var noen grunn til at hun skulle ha reagert på at hun hadde et for lavt forbruk. Skagerak Nett AS hevdet at feilkobling hadde resultert i at strømmen de hadde levert bare delvis var målt og fakturert. Merforbruket var beregnet ut fra belastningsmåling og informasjon gitt av klager og var beregnet med stor grad av forsiktighet. Nemnda anså klager for å ha vært i god tro og hun ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder etterfakturering av påstått ikke målt forbruk pga feilkobling

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 5-4

Historikk:

1996 - Klager kjøpte bolig

1997/1998 - Nytt inntak og ny måler

August 2012 - Feilkobling ble oppdaget, jamfør rapport

Krav: Klager avviser etterfakturert krav på kr 18 084,07

 

Partenes anførsler:

Klager hevder aktsom god tro og anser sitt forbruk på 24 000 kWh i 2011 for å være normalt. Klager hevder at det ikke var noen grunn til at hun skulle ha reagert på at dette var et for lavt forbruk.

Klager undrer seg over at hun er ansvarlig for elektriske feilkoblinger utført av fagfolk og at det ikke finnes noen form for kvalitetssikring når slike omlegginger foretas.

 

Skagerak Nett AS hevder at feilkobling har resultert i at strømmen de har levert bare delvis er målt og fakturert. Forbruket er beregnet ut fra belastningsmåling og informasjon gitt av klager og er beregnet med stor grad av forsiktighet. Feilkobling ble oppdaget i august 2012 og det har ikke vært mulig å foreta kontrollmålinger i tilsvarende perioder.

Skagerak Nett AS antar at feilkoblingen mest sannsynlig oppsto i forbindelse med omlegging av anlegget i 1998.

Skagerak Nett AS har fakturert umålt forbruk for de siste tre år med 20 000 kWh i faktura pålydende kr 18 084,07. Forbruket er periodisert og fakturert med priser som gjaldt på tidspunkt forbruket fant sted innenfor en periode på tre år.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterfakturering av påstått ikke målt forbruk pga feilkobling.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet stipulere forbruket dersom måler ikke har virket og nettselskapet kan kreve etterbetaling for den tid målefeilen kan ettervises. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.

Nemnda legger til grunn at det er uklart hvem som var ansvarlig for feilkoblingen i 1998, men at det er nettselskapet som er nærmest til å bære risikoen for dette.

Med hensyn til om klager kan anses for å ha vært i aktsom god tro vedrørende fakturert forbruk, legger nemnda vekt på at klagers forbruk ble lavere enn da hele familien bodde i boligen. Nemnda legger til at det merforbruk nettselskapet har beregnet er beskjedent i forhold til normalt forbruk. Når differansen mellom fakturert forbruk og etterfakturert, beregnet merforbruk er så vidt lite, har det formodningen for seg at klager var i god tro.

Ut i fra at Skagerak Nett ikke har avvist påstand om god tro hos klager og ut i fra at merforbruket var lavt, legger nemnda til grunn at Skagerak Nett ikke har anledning til å etterfakturere beregnet merforbruk.

Nemnda anbefaler at etterfakturert krav frafalles.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda anbefaler at etterfakturert krav frafalles.

 

Oslo, 18. mars 2013

 

Espen Lindbøl, leder

Anne Kittilsen, Forbrukerrådet

Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet

Ivar Lingaas, Energi Norge 

Jon Aadland, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?