Søk på nettsiden

Sak: 12-195 Klage vedrørende krav - Kragerø Energi AS

Saken gjaldt om fakturaene var forståelige og korrekte. Klager mente fakturaene var feil og uoversiktlige, at fakturert forbruk var for høyt og ønsket måleren sjekket. Kragerø Energi hadde forsøkt å gi forklaring på fakturaene til klager flere ganger. Kragerø Energi ønsket at nemnda tok stilling til om alle krav måtte stilles i bero så lenge det var en tvist mellom partene. Nemnda la til grunn at fakturaene oppfylte forskriftskrav og at det ikke var feil ved måleren. Nemnda mente at Kragerø Energi ikke kunne fortsette innfordring så lenge saken var under behandling i Elklagenemnda. Klager ble for øvrig enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder om fakturaene er forståelige og korrekte.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 6-3 og 7-1.

Krav: Klager mener fakturaene fra nettselskapet er feil og uoversiktlige, ønsker måleren sjekket og finner fakturert forbruk for høyt.

 

Partenes anførsler:

Klager har fremsatt innsigelser til fakturaer fra Kragerø Energi og bedt om at alle utestående fakturaer fra selskapet blir stanset inntil de får sjekket dem og at stenging ikke blir effektuert.

Klager mener fakturaene fra nettselskapet er feil og uoversiktlige. Klager har bedt om at måleren blir sjekket uten at det er gjennomført. Klager mener det påløper for mange kWh.

Klager hevder det er ulovlig å fakturere på datoen 31.12.

Klager protesterer på at selskapet på nytt har sendt omtvistet krav tillagt gebyr og renter til klager.

 

Kragerø Energi AS anser saken for å være at klager mener fakturaene er uoversiktlige og vanskelige å forstå. Kragerø Energi har forsøkt å gi forklaring til klager flere ganger.

Kragerø Energi fikk 15.08.12 opplysning om at saken var sendt nemnda og tvistemerket saken.

Kragerø Energi tilbakeviser påstand om at de ikke krediterer fakturaer som er feil, men ber kunden endre beløpet selv. De hevder de tilbakefører fakturaer som er feil og avregner på nytt.

Kragerø Energi tilbakeviser påstand om at det er ulovlig å sette forfallsdato 31.12. Klager har mottatt svar fra dem og inkassoselskapet på dette.

Kragerø Energi ønsker at Elklagenemnda tar stilling til om alle saker må stilles i bero så lenge det er en tvist mellom partene.

Kragerø Energi ønsker å trekke tilbake eventuelle gebyrer/renter dersom dette er blitt urettmessig fakturert. Kragerø Energi ber nemnda ta stilling til dette.

Kragerø Energi har satt i gang tiltak med hensyn til målerkontroll.

Kragerø Energi har trukket krav fra inkasso.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder om fakturaene er forståelige og korrekte.

Når det gjelder oppsett på fakturaene, anser nemnda at det ikke er feil med fakturaene og at de tilfredsstiller kravene fastsatt i forskrift til energiloven § 7-2. Nemnda legger også til grunn at nettselskapet har gjennomført målekontroll som viser at det ikke var feil ved måler.

Nemnda har ingen bemerkninger til at forfall blir satt til 31.12.

Når det gjelder å stille krav i bero mens saken er under behandling, viser nemnda til forbrukerkjøpsloven § 61a, 4. ledd der det blant annet heter at " Så lenge en tvist er til behandling i nemnda, kan ikke en part bringe den inn for de alminnelige domstolene. En tvist anses for å være til behandling fra det tidspunktet begjæringen om klagebehandling er kommet inn til nemnda."  Ut fra dette mener nemnda at Kragerø Energi ikke kan fortsette rettslig innfordring så lenge saken er under behandling i Elklagenemnda. Nemnda ser imidlertid at det er blitt en stor restanse og henstiller til klager å betale det som er uomtvistet. Nemnda viser her til det som er referert fra telefonsamtale mellom partene.

Ut fra det ovenstående finner nemnda ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

 

Oslo, 18. mars / 22. april 2013

 

Espen Lindbøl, leder

Anne Kittilsen, Forbrukerrådet

Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet

Ivar Lingaas, Energi Norge 

Jon Aadland, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?