Søk på nettsiden

Sak: 12-159 Klage vedrørende boligbyggelagsrabatt og papirfakturagebyr – Fortum Markets AS

Saken gjaldt avtale om boligbyggelagsrabatt og papirfakturagebyr. Klager tok opp at Fortum fjernet boligbyggelagsrabatten uten å varsle, og hevdet han heller ikke ble varslet om at Fortum ila papirfakturagebyr. På grunn av feilopplysning til klager valgte Fortum Markets AS likevel å gi klager rabatt. Vedrørende fakturagebyr viste Fortum til avtalevilkårene. Nemnda fant at Fortum hadde fulgt avtalevilkårene og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder avtale om boligbyggelagsrabatt og papirfakturagebyr.

Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale §§ 1-2, 1-3 og 3-4. Avtalevilkår CO2fri.

Historikk:

20.04.12 – Klager opprettet avtale CO2fri uten påslag og fastbeløp de første tre månedene

Boligbyggelagsrabatt, en avtale mellom Østfold Energi og enkelte boligbyggelag for kunder med kontrakt med Fortum Markets, ble avviklet 01.09.12.

Krav: Klager krever å få boligbyggelagsrabatt.

 

Partenes anførsler:

Klager undrer seg over at Fortum fjernet boligbyggelagsrabatten uten å varsle.

Klager hevder han først i e-post fra Fortum av 07.02.13 ble gjort kjent med at rabatten falt bort.

Klager hevder han ikke ble varslet om at Fortum ila papirfakturagebyr. Klager har bedt om å få tilsendt faktura per e-post. Dette er gått i orden.

 

Fortum Markets AS viser til at CO2fri-avtalen klager tegnet 20.04.12 var uten påslag og fastbeløp i tre måneder og man fikk heller ikke boligbyggelagsrabatt i disse månedene.

Fortum ga klager feil beskjed mht rabatten da de bekreftet at han opprettholdt rabatten ved overgang til CO2fri-avtalen. På grunn av feilopplysningen fikk klager ny faktura med rabatt.

Fortum viser til at de i e-post av 07.08.12 gjorde klager kjent med at rabatten skulle falle bort. De ga imidlertid klager feil dato (01.03.12) for avvikling av rabatten. Dette ble korrigert dagen etter. Korrekt dato for avvikling var 01.09.12.

Fortum viser til avtalevilkårene der det går frem at en må opprette avtale om e-faktura til andre gangs fakturering for å unngå papirfakturagebyr. Klager har valgt å få gebyrfri faktura på e-post.

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder avtale om boligbyggelagsrabatt og papirfakturagebyr.

Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at klager har fått boligbyggelagsrabatten frem til den opphørte 01.09.12. Nemnda legger også til grunn at klager har fått tilbud om og akseptert ordningen med gebyrfri faktura per e-post i henhold til selskapets vilkår.

Nemnda finner ut i fra dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

 

Oslo, 22. april 2013

 

Espen Lindbøl, leder

Anne Kittilsen, Forbrukerrådet

Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet

Ivar Lingaas, Energi Norge 

Jon Aadland, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende       

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?