Søk på nettsiden

Sak: 12-261 Klage vedrørende forbruk – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt forbruk. Klager avviste fakturert forbruk både på gammel og ny måler. Han viste til at ved innflytting i ny bolig og rivning av gammel bolig, tok elektriker seg av alt praktisk samt bestilling og avbestilling av strøm i ny og gammel bolig. Skagerak viste til at måleren i flere år ikke var lest av. De mottok melding om oppsigelse 30.05.12. Skagerak trodde senere feilavlesninger var årsak til lavt fakturert forbruk. Etter at kunden fikk installert toveiskommunikasjonsmåler viste avlesninger at årsforbruket i 2013 ville ligge på ca 23 000 kWh/år. Nemnda mente klager måtte betale fastbeløpet frem til avslutningsdato i gammel bolig og at det målte forbruket i ny bolig representerte et påregnelig forbruk. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken er todelt.

Sak 1 måler nr. 78 – Gammel bolig som rives

Sak 2 måler nr. 39 – Ny bolig

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 6-3 og 11-1

 

Sak 1 - Historikk:

Forbruket er stipulert fra 2007 til mars 2011

16.06.11 – Anlegget stengt. Grunnlag utestående beløp kr 13 724,26

15.08.11 – Kundeavlesning

30.05.12 – Opphørsmelding

05.06.12 – Abonnementet ble avsluttet

 

Sak 2 - Historikk

04.09.10 – Klager flyttet inn i ny bolig

Forbruket er avlest flere ganger per år

24.10.12 – Måleravlesning av montør. Målerbytte til toveiskommunikasjonsmåler

 

Krav: Klager avviser fakturert forbruk både på gammel og ny måler.

 

Partenes anførsler:

Sak 1

Klager viser til at i forbindelse med innflytting i ny bolig og rivning av gammel bolig, tok elektriker seg av alt praktisk samt bestilling og avbestilling av strøm i ny og gammel bolig. Elektriker tok ned sikringsskap og tok med seg gammel måler.

Klager viser til at måleren ikke ble lest av da den ble demontert fra gammel bolig og avviser fakturert forbruk.

 

Skagerak Nett AS stengte anlegget 16.06.11 på grunn av betalingsmislighold.

Skagerak viser til at måleren ikke var lest av fra 2007 – mars 2011 og at påminnelser var sendt.

Skagerak mottok melding om opphør/oppsigelse 30.05.12 og benyttet måleravlesning per 15.08.11 ved opphøret 05.06.12. De hevder klager er ansvarlig for nettleien inntil det foreligger en formell oppsigelse av nettavtalen.

 

Sak 2

Klager tilbakeviser krav på 14 063 kWh i forbruk som er fakturert i perioden 01.10.12 – 24.10.12 i faktura pålydende kr 11 638,57. Klager avviser å ha brukt så mye strøm på så kort tid.

 

Skagerak Nett AS viser til at det var et uvanlig lavt forbruk i perioden 06.01.12 – 06.09.12 basert på kundens avlesninger. Skagerak tror at feilavlesninger er årsaken.

Etter at kunden fikk installert toveiskommunikasjonsmåler viser avlesninger at årsforbruket i 2013 vil ligge på ca 23 000 kWh/år.

Merforbruket kunden er fakturert for gjelder også for tidligere perioder i 2012.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder forbruk.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 11-1 kan kunden si opp avtalen med to ukers varsel. Slik denne saken er opplyst legger nemnda til grunn at nettleieavtalen ikke ble sagt opp før 30.05.12 med avslutning 05.06.12. Klager er derfor ansvarlig for og må betale fastbeløpet frem til avslutningsdato i gammel bolig.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 6-3 danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr alene grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet.

Nemnda legger til grunn at det målte forbruket i ny bolig representerer et påregnelig forbruk. Nemnda legger vekt på at avlest forbruk på måler frem til toveiskommunikasjonsmåleren ble installert, var uvanlig lavt. Deretter harmonerer forbruket med påregnelig forbruk. Nemnda finner det sannsynlig at klager har brukt den strøm som er målt.

Nemnda bemerker at Skagerak Nett burde ha sikret bevis ved foto av målerstanden ved nedtaking av måler 24.10.12. Selv om de ikke gjorde dette, får det ikke avgjørende betydning i denne saken ut i fra at senere målt forbruk sannsynliggjør det fakturerte forbruket.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

 

Oslo, 22. april 2013

 

Espen Lindbøl, leder

Anne Kittilsen, Forbrukerrådet

Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet

Ivar Lingaas, Energi Norge 

Jon Aadland, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?