Søk på nettsiden

Sak: 13-008 Klage vedrørende krav om erstatning for ødelagt oppvaskmaskin etter varslet strømstans – Varanger Kraft Nett AS

Saken gjaldt ansvar for økonomisk tap etter varslet strømstans. Klager krevde forsikringens egenandel på kr 3 000 dekket og hevdet den fem år gamle oppvaskmaskinen av høy kvalitet ble defekt da strømmen ble satt på igjen etter strømstans. Varanger Kraft Nett AS hevdet de hadde anledning til å foreta utkoblinger av hensyn til ettersyn og vedlikehold av egne linjer. Strømstansen var annonsert i avisen. De viste til at kontroll av spenningen den aktuelle dagen viste at spenningen var innenfor kravene i forskrift. Nemnda fant at selskapet ikke var erstatningsansvarlig og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder ansvar for økonomisk tap etter varslet strømstans.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 4-3, 8-3, 12 og 13.

Historikk:

Strømstans søndag 16.12.12.

Strømstansen var annonsert i avisen.

Krav: Klager krever forsikringens egenandel på kr 3 000 dekket.

 

Partenes anførsler:

Klager hevder den fem år gamle oppvaskmaskinen av høy kvalitet ble defekt da strømmen ble satt på igjen etter strømstans. Automatsikringen gikk i samme øyeblikk strømmen kom tilbake. Klager hevder at ifølge reparatør kortsluttet hovedkortet som følge av for høy spenning.

Klager viser til at han har nytt elektrisk anlegg i huset.

 

Varanger Kraft Nett AS ber om at saken avvises da det er åpenbart at det ikke foreligger kontraktsbrudd fra nettselskapets side.

Varanger Kraft Nett viser til Standard Nettleieavtale § 4-3 – begrensning i bruk av nettet – og hevder de har anledning til å foreta utkoblinger av hensyn til ettersyn og vedlikehold av egne linjer. I denne saken har Varanger Kraft Nett i forbindelse med strekking av jordtråd på høyspentlinjen, skrudd av strømmen. Strømstansen var annonsert i avisen.

Varanger Kraft Nett viser til at kontroll av spenningen den aktuelle dagen viser ingen avvik. Spenningen var innenfor kravene i forskrift. De hevder de ikke har påført kundene overspenning, hverken ved ut- eller innkobling av strømmen og avviser erstatningsansvar.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder ansvar for økonomisk tap etter varslet strømstans.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Nemnda legger til grunn at utkoblingen var korrekt varslet i henhold til § 8-3. Nemnda legger også til grunn at ut- og innkobling var utført på forsvarlig måte.

Slik denne saken er belyst kan ikke nemnda se at det er sannsynliggjort årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og klagers skade. Nemnda viser til at spenningsmålinger viser at spenningen var innenfor kravene den aktuelle dagen. Nemnda legger vekt på at anlegg skal tåle å bli spenningsatt og at det er påregnelig med ut- og innkobling i nettet.

Nemnda legger til grunn at klager heller ikke har dokumentert sitt økonomiske tap, til tross for at slik dokumentasjon ble etterspurt.

Ut i fra dette kan Varanger Kraft Nett AS ikke bli erstatningsansvarlig. Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

 

Oslo, 22. april 2013

 

Espen Lindbøl, leder

Anne Kittilsen, Forbrukerrådet

Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet

Ivar Lingaas, Energi Norge 

Jon Aadland, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?