Søk på nettsiden

Sak: 12-234 Klage vedrørende etterfakturering av forbruk på grunn av manglende selvavlesninger – BKK Nett AS

Saken gjaldt strømforbruk og etterfakturert krav. Klager hevdet feil ved måler, og å ha betalt alle regninger for strøm/nett dels til BKK og dels til inkassoselskapet med unntak av den omtvistede regningen på kr 28 484,01. BKK hevdet målerne var kontrollert og funnet i orden. De beregnet forbruket fra 28.02.10 til 02.01.11 på grunn av manglende avlesninger og etterfakturerte da de mottok målerstand. I og med at det ikke var påvist feil med målerne og at det målte forbruket ikke kunne anses som upåregnelig, fant nemnda det sannsynlig at klager hadde brukt den strøm som var målt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder strømforbruk og etterfakturert krav.

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 5-2.

Historikk:

xx.11.09 – Branntilløp i inntakssikring i bolig

03.11.09 – To målere ble slått sammen til én. Måler 0088936 kobles fra og måler 0029116 videreføres

01.01.10 – Kundeavlesning

28.02.10 – Kundeavlesning

02.01.11 – Kundeavlesning

14.03.11 – Skiftet til digital måler

07.04.11 – Måler 0088936 ble kontrollert. Ingen feil ved måler.

04.03.13 – Fraværsdom i forliksrådet i Bergen. Klager dømt til å betale kr 28 484 pluss renter mv.

 

Krav: Klager avviser krav på kr 28 484,01 datert 13.10.11 med forfall 10.11.11.

 

Partenes anførsler:

Klager hevder at måler 0029116, som sto i boligen etter brannen i januar 2009, viste for mye. Klager hevder at forbruket sank med ca. 20 % etter at de skiftet til digital måler i mars 2011.

Klager hevder å ha betalt for strøm/nett dels til BKK og dels til inkassoselskap og at alle regninger er betalt med unntak av den omtvistede regningen på kr 28 484,01.

Klager ønsker at den tapende part i saken belastes med klagers saksomkostninger.

 

BKK Nett AS hevder at saken gjelder forbruket før og etter at to målere ble sammenkoblet til én den 03.11.09 som deretter målte hele forbruket i anlegget.

BKK viser til at de måtte beregne forbruket på grunn av manglende avlesninger. Beregningen var for lav i forhold til reelt forbruk. De mottok ikke måleravlesninger fra 28.02.10 til 02.01.11 og etterfakturerte da de mottok målerstand 02.01.11. Etterfakturert beløp på kr 32 221,79 var basert på siste periodes priser. Denne ble kreditert og omfordelt over en lengre periode og fakturert på nytt med kr 28 484,02 i henhold til justert innmatingsprofil med priser som gjaldt på de tidspunktene forbruket fant sted.

BKK ga klager frist til 20.11.12 med å betale det skyldige beløpet eller sende saken til Elklagenemnda. Dersom fristen ikke ble overholdt, ville BKK sende saken til inkasso og be om at det ble tatt ut forliksklage.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder strømforbruk og etterfakturert krav.

På bakgrunn av de foreliggende opplysninger legger nemnda til grunn at strømforbruket er korrekt avlest 28.02.10 og 02.01.11 og at forbruket er stipulert mellom disse datoer.

Måling av strømforbruk foretas av nettselskapet i overensstemmelse med gjeldende forskrifter om måling og avregning. Den av kunden eller nettselskapet som forlanger måler kontrollert, dekker i henhold til nettleieavtalen kostnadene ved kontrollen. Dersom kontrollen viser et større avvik enn det forskriften tillater, skal nettselskapet bekoste kontrollen. Dersom det ikke er funnet feil på måleren, og det målte forbruket representerer et påregnelig forbruk, må kunden om han likevel påberoper seg et lavere forbruk enn det målte, sannsynliggjøre dette.

På bakgrunn av de foreliggende opplysninger legger nemnda i dette tilfelle til grunn at det ikke var sannsynliggjort feil på målerne som kan ha påvirket målt forbruk. Nemnda legger videre til grunn at det målte forbruket er påregnelig. Nemnda kan heller ikke se at det er fremlagt tilstrekkelige holdepunkter for eller sannsynliggjort et lavere forbruk.

I og med at det ikke er påvist feil med målerne og at det målte forbruket ikke kan anses som upåregnelig, finner nemnda det sannsynlig at klager har brukt den strøm som er målt.

Nemnda kan ikke se at det er feil ved faktureringen og finner etter dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

 

Oslo, 27. mai 2013

Espen Lindbøl, leder
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Astrid M. Hilde, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?