Søk på nettsiden

Sak: 12-237 Klage vedrørende kostnader for graving av strømkabel/flytting av strømkabel – Lyse Elnett AS

Saken gjaldt tvist om hva som var avtalt med hensyn til kostnader for graving av strømkabel/flytting av strømkabel. Klager krevde at Lyse dekket kostnader han hadde hatt knyttet til fremføring og graving av kabel til tomtegrensen for ny enebolig. Lyse redegjorde for egne og klagers anleggskostnader, og kom frem til at klager skulle få tilbakebetalt kr 11 640. Nemnda anså saken for å være et grensetilfelle mellom § 5 og § 3-10 i Standard Tilknytningsvilkår. Nemnda hadde ingen bemerkninger til at Lyse hadde valgt å behandle saken etter reglene i § 5 om anleggsbidrag, og hadde heller ingen bemerkninger til hvordan Lyse hadde beregnet anleggsbidraget. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder tvist om hva som er avtalt med hensyn til kostnader for graving av strømkabel/flytting av strømkabel.

Regelverk: §§ 3-10 og 5. Forskrift 302 §§ 1-4 og 17-5.

Historikk:

Fra bnr 18 (nr. 2) ble det utskilt to tomter som fikk bnr 748 og 749. Disse ble solgt.

Det er opplyst at det ikke foreligger skriftlig avtale om kostnader for fremføring av strøm.

 

Krav: Klager krever at Lyse dekker kostnader han har hatt knyttet til fremføring og graving av kabel til tomtegrensen til ny enebolig på bnr 18 (nr. 2c).

 

Partenes anførsler:

Klager viser til at han kjøpte en eiendom med bnr 18 (nr. 2) som var tilknyttet strømnettet. Huset ble revet, men han beholdt kabel og abonnement. Eiendommen ble delt opp i tre eiendommer hvorav to måtte få tilført ny strømforsyning, mens den ene, bnr 18 (nr. 2c), beholdt eksisterende tilknytning.

Klager tok kontakt med Lyse og fikk beskjed om at bnr. 18 (nr. 2c) skulle beholde eksisterende kabel og for de to andre tomtene skulle Lyse ta gravekostnadene til tomtegrensen med tilføring av strøm.

Klager bygget nytt hus på bnr 18 (nr. 2c) på et annet sted på tomten enn der det gamle huset lå. Da de skulle få lagt inn strøm, gravde Lyse også frem til denne tomten som allerede hadde kabel. Klager har protestert på å bli påført kostnaden. Klager finner det urimelig at de to nye tomtene får bunnfradrag, mens han må bekoste endring selv. Klager legger vekt på at kabel allerede fantes til bnr 18 (nr. 2) og at det var tilfeldig hvilke av tomtene som fikk nye bnr. Klager har opplyst at i praksis ble det slik at den gamle kabelen ble hørende til et av de nye bnr som lå nærmest i terrenget.

Klager viser til at deres kostnader er en hel del høyere enn det beløp selskapet er villig til å refundere og ber nemnda ta stilling til om dette er rett og rimelig.

 

Lyse Elnett AS gir bunnfradrag på kr 30 000 for nytilknytning av ny bolig. Eventuell endring på eksisterende stikkledning til eksisterende bolig må kunden bekoste selv.

Lyse har i brev av 17.04.13 og e-post av 14.05.13 redegjort for egne og klagers anleggskostnader og kalkulert inn bunnfradrag. Lyse er kommet frem til at klager skal få tilbakebetalt kr 11 640.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tvist om hva som er avtalt med hensyn til kostnader for graving av strømkabel/flytting av strømkabel.

I henhold til Standard Tilknytningsvilkår § 3-10 kan flytting eller fjerning av ledninger/nett utføres for rekvirentens regning. Anleggsbidrag er regulert i de samme vilkårenes § 5 hvor det går frem at nettselskapet kan fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder. Permanent distribusjonsnett/stikkledning er normalt energiverkets eiendom og nettselskapet har drifts- og vedlikeholdsplikt. Dette gjelder også dersom distribusjonsnett/stikkledning er helt eller delvis finansiert ved anleggsbidrag.

Nemnda anser denne saken for å være et grensetilfelle mellom nytilknytning i § 5 og flytting/fjerning i § 3-10. Lyse har i denne saken valgt å beholde nytilknytningen og behandle saken etter § 5. Nemnda har ingen bemerkninger til at Lyse har valgt å behandle saken etter§ 5 om anleggsbidrag, og heller ingen bemerkninger til hvordan Lyse har beregnet anleggsbidraget. Nemnda legger vekt på at klager kommer gunstigere ut ved den løsning som er valgt.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

 

Oslo, 27. mai 2013

Espen Lindbøl, leder
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Astrid M. Hilde, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?