Søk på nettsiden

Sak: 13-050 Klage vedrørende feil i nettet – Krav om erstatning – Lyse Elnett AS

Saken gjaldt ansvar for skade. Klager krevde erstatning for kjøleaggregat og varmepumpens mykstartkort. Klager hevdet hans installasjon hadde vært utsatt for store spenningsvariasjoner og at det hadde ført til svekkelse av elektrisk utstyr. Lyse Elnett AS avviste årsaksakssammenheng mellom en hendelse i nettet i desember 2011 og økonomiske tap 5 og 10 måneder senere. Nemnda la til grunn at selskapet hadde sannsynliggjort at det ikke forelå årsakssammenheng mellom hendelsen i nettet og klagers tap. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder ansvar for skade.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 4-2, 12 og 13. FOL § 3

Historikk:

31.12.11 – Fryseskap kortsluttet. Forsikringsselskap dekket tapet og Lyse dekket egenandelen

03.01.12 – Klager meldte fra om blinking i lys

22.03.12 – 27.04.12 - Spenningsmåling

Mai 2012 – Kjøleaggregat kortsluttet

Høst 2012 – Varmepumpens mykstartkort defekt

 

Krav: Klager krever erstatning for kjøleaggregat med kr 9 990 og varmepumpens mykstartkort med kr 3 613.

 

Partenes anførsler:

Klager viser til at fryseskapet var kortsluttet og han målte spenningen selv på kursen til å være 175V og lysstoffrør ville ikke tenne og lyspærer lyste svakt. En annen kurs målte 289Vog lyspærer røk. En tredje kurs ble målt til 230V.

Klager hadde vedvarende blinking i lyset. Etter at varmepumpens mykstartkort ble byttet, forsvant blinkingen.

Klager hevder at mykstartkortet hadde vært utsatt for store spenningsvariasjoner. Klager hevder Lyse Elnett AS har levert feil spenning og hevder det har ført til svekkelse av elektrisk utstyr.

Basert på målt spenning og skadene som er oppstått, og sett ut i fra at Lyse Elnett AS fant å måtte skifte luftlinja samt at de dekket tap i forbindelse med ødelagt fryseboks, krever klager erstatning for kjøleaggregat og varmepumpens mykstartkort.

 

Lyse Elnett AS mener saken gjelder om det er årsakssammenheng mellom en hendelse i nettet i desember 2011 og økonomiske tap 5 og 10 måneder senere.

Lyse erkjente ansvar for et tap som oppsto like etter hendelsen i desember 2011.

Lyse viser til at spenningen i hele måleperioden lå innenfor 400/230V +/- 10 %. Det var imidlertid for mange spenningssprang, og årsaken lå i klagers egen varmepumpe. Lyse besluttet å utbedre linjen i henhold til nettleieavtalen § 4-2. Lyse presiserer at linjen kun ble utbedret på grunn av avvik hht spenningssprang og ikke på grunn av at linjen var i noen dårlig stand. 

Lyse avviser at spenningssprang kan gi skader på elektrisk utstyr.

Lyse mener hendelsen i nettet ligger innenfor deres kontrollsfære, men at det ikke foreligger årsakssammenheng mellom feilen i nettet og klagers tap. Lyse legger vekt på at skadene oppsto 5 og 10 måneder etter hendelsen i nettet.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder ansvar for skade.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det også foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Når det gjelder den første skaden, som er gjort opp mellom partene, legger nemnda til grunn at årsaken til feilen lå innenfor selskapets kontroll og at det var årsakssammenheng mellom hendelsen i nettet og klagers tap.

Når det gjelder den andre skaden, legger nemnda til grunn at selskapet har sannsynliggjort at det ikke forelå årsakssammenheng mellom hendelsen i nettet og klagers tap.

Nemnda finner ut i fra dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

 

Oslo, 27. mai 2013

Espen Lindbøl, leder
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Astrid M. Hilde, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?