Søk på nettsiden

Sak: 13-063 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av manglende selvavlesning – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt om det var anledning for nettselskapet til å kreve etterfakturering for tre år på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Han hadde ikke lest av måleren/meldte inn målerstand i tre år og han var blitt etterfakturert for ca 30 000 kWh for hele perioden. Han hadde betalt løpende fakturaer for estimert forbruk i hele perioden og hevdet Hafslund ikke hadde fulgt nettleieavtalens § 5-2. Hafslund viste til at klager hver annen måned/hver måned fikk tilsendt oppfordring om måleravlesning og i tillegg separat oppfordring i november 2011. De mente klager ikke kunne påberope seg å ha vært i aktsom god tro. Nemnda mente Hafslund hadde fulgt opp § 5-2 med hensyn til måleravlesning, og at de hadde rett til å avregne differansen mellom avlest og stipulert forbruk. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder om det er anledning til å kreve etterfakturering for tre år på grunn av manglende avlesninger.

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 5-2

Historikk:

30.09.09 – 01.07.12 Periode for kundeforhold. Hafslund mottok ingen måleravlesninger

 

Krav: Klager avviser etterfakturert krav.

 

Partenes anførsler:

Klager leste ikke av måleren/meldte inn målerstand i tre år og ble etterfakturert for

ca 30 000 kWh for hele perioden. Klager betalte løpende fakturaer for estimert forbruk i hele perioden. Klager hevder Hafslund ikke har fulgt nettleieavtalens § 5-2 hvor det står at nettselskapet plikter å påse at alle målepunkter er avlest minst én gang i kalenderåret. Klager mener at om bestemmelsen modereres med at …"med mindre dette medfører urimelige kostnader eller ulempe for nettselskapet" kan ikke det frita nettselskapet det foranliggende ansvar. Klager mener § 5-2 må ha den hensikt å forhindre at det bygger seg opp en større restanse. Klager mener Hafslund burde reagert før det var gått tre år.

Klager har tilbudt å betale kravet med fratrekk av et halvt års estimert forbruk, ca kr 5 000, men har fått avslag.

 

Hafslund Nett AS viser til at klager, i løpet av kundeforholdet, hver annen måned/hver måned fikk tilsendt oppfordring om måleravlesning. I tillegg separat oppfordring i november 2011.

Klagers innmeldte måleravlesning den 01.07.12 viste at det faktiske forbruket i perioden var høyere enn det som var blitt beregnet. Klager er etterfakturert forbruk i perioden 30.09.09 – 01.07.12 hvor merforbruket er fordelt over hele perioden.

Hafslund viser til at deres praksis er at de foretar avlesning dersom det er gått 30 måneder uten at de har mottatt avlesning fra kunden.

Hafslund mener kravet er rettmessig. Hafslund mener klager ikke kan påberope seg å ha vært i aktsom god tro da klager ikke har kontrollert de beregnede målerstandene i avregningene opp mot det som er registrert på måleren.

Hafslund finner ikke grunnlag for å imøtekomme forslag om å redusere kravet med kr 5 000.

Hafslund har tilbudt betalingsordning.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder om det er anledning til å kreve etterfakturering for tre år på grunn av manglende avlesninger.

På bakgrunn av de foreliggende opplysninger legger nemnda til grunn at strømforbruket er korrekt avlest 30.09.09 – 01.07.12. Mellom disse datoer er forbruket stipulert.

I henhold til nettavtalen plikter kunden å lese av måleren i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet. Mangler slik måling, har nettselskapet anledning til å fastsette kundens uttak av strøm skjønnsmessig, dog slik at nettselskapet plikter å påse at alle målerpunktene avleses minst en gang i kalenderåret, med mindre dette medfører urimelig kostnad eller ulempe for nettselskapet, jf nettavtalens pkt 5-2.

Det er et relativt stort antall abonnenter som ikke leser av måleren minst en gang i året. Det vil medføre uforholdsmessig mye arbeid og kostnader om nettselskapet skulle reise rundt og lese av disse målerne så snart fristen er oversittet. Det må derfor etter nemndas vurdering aksepteres at nettselskapene lar det gå noe lenger tid før avlesning søkes gjennomført av nettselskapets folk. I den mellomliggende fase burde det imidlertid etter nemndas vurdering være relativt enkelt og rimelig å sende ut skriftlig informasjon/advarsel til kunden der det uttrykkelig gjøres oppmerksom på at forbruket blir stipulert skjønnsmessig på grunn av manglende avlesning fra kunden, og at det senere vil måtte bli foretatt en avregning etter faktisk forbruk. Etter nemndas vurdering bør slik informasjon sendes ut i løpet av det første året etter at fristen etter § 5-2 er gått ut. Sen oppfølging vil etter omstendighetene kunne føre til at nettselskapet ikke gis anledning til å etterberegne etterfølgende avvik mellom stipulert og faktisk forbruk. Etter nemndas syn er det ikke tilfelle i saken her.

Hafslund Nett AS har etter nemndas vurdering fulgt opp § 5-2 med hensyn til måleravlesning og de har rett til å avregne differansen mellom avlest og stipulert forbruk.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

 

Oslo, 27. mai 2013

Espen Lindbøl, leder
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Astrid M. Hilde, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?