Søk på nettsiden

Sak: 13-079 Klage vedrørende etterberegning av nettleie og strøm – Hadeland EnergiNett AS

Saken gjaldt beregning av strømforbruk på hytte. Klager avviste etterfakturert forbruk for perioden 01.03.09 – 01.03.12 og mente etterberegningen var vilkårlig og uten begrunnelse. Klager mente at dersom det skulle foretas en etterberegning ut fra tidligere normale forbruk, måtte det sees hen til senere målinger som viste et månedlig forbruk på ca 500 kWh per måned og at et anslag på 8 500 kWh per år også ville være passende for omtvistet periode. Hadeland EnergiNett AS viste til at måleren var avlest med ett siffer for lite fra 2001 frem til avlesningen 01.03.12. De etterberegnet da et forbruk på over 500 000 kWh, men etterfakturerte kun 66 690 kWh for treårsperioden. Hadeland EnergiNett hadde fremsatt et tilbud om forlik som tilsvarte det beløpet klager allerede hadde innbetalt, kr 45 000. Nemnda la til grunn at klager måtte betale for den strøm hun hadde brukt og kunne ikke se at dette anslaget var for høyt særlig sett hen til at eiendommen var i bruk som helårsbolig i deler av denne perioden. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder beregning av strømforbruk på hytte.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 5-5, 2. ledd og 6-5.

Historikk:

12.03.12 – Målerbytte

 

Krav: Klager avviser etterfakturert forbruk for perioden 01.03.09 – 01.03.12. Klager mener Hadeland EnergiNett AS må dekke sakens omkostninger.

 

Partenes anførsler:

Klager ble etterfakturert for nettleie og strøm for perioden 01.03.09 – 01.03.12 i krav pålydende kr 69 361,53. Klager finner etterberegningen vilkårlig og uten begrunnelse. Klager viser til at hytta ble sporadisk brukt i feier og helger i treårs perioden med unntak av i 2010 da den ble brukt noe mer. Etterfølgende målinger av forbruket viser at beregnet forbruk umulig kan ha vært korrekt. Klager hevder det ikke er sannsynliggjort at måleavlesningen har vært uriktig i perioden. Klager legger vekt på at selskapet ikke har sikret bevis da de har kastet måleren uten nærmere undersøkelse. Måleravlesningen må uansett anses å være et forhold selskapet svarer for som følge av manglende oppfølging, teknisk svikt eller annet ansvar, jamfør § 5-5, 2. ledd.

Klager hevder at dersom det skal foretas en etterberegning ut fra tidligere normale forbruk, må det sees hen til senere målinger som viser et månedlig forbruk på ca 500 kWh per måned. Klager mener at et passende anslag på dagens bruk på 8 500 kWh per år også vil være et fornuftig og passende anslag for den omtvistede perioden.

Klager finner det uklart om det har skjedd feil ved avlesningen. Klager hevder Hadeland EnergiNett kan ha anvist feil mht innsending av målerstand via SMS. Klager mener det fremstår som manglende rutiner og kontrollsystem fra selskapets side dersom feil avlesing har pågått i over 10 år uten at selskapet har oppdaget feil avlesning.

Klager aksepterer ikke forlikstilbudet.

 

Hadeland EnergiNett AS viser til at måleren var avlest med ett siffer for lite fra 2001 frem til avlesningen 01.03.12. Da fikk de en avlesning på seks siffer noe som gjorde at det ble etterberegnet et forbruk på over 500 000 kWh. De har etterfakturert klager med 66 690 kWh for treårsperioden 01.03.09 – 01.03.12.

Hadeland EnergiNett hevder å ha fått opplyst at hytten ble brukt som bolig i 1,5 år i 2009 og 2010.

Hadeland EnergiNett viser til at nå som hytta brukes som fritidsbolig, antyder forbruket de første månedene i 2013 et årsforbruk på over 10 000 kWh, noe som støtter deres beregninger.

Hadeland EnergiNett har fremsatt et tilbud om forlik som tilsvarer det beløpet klager allerede har innbetalt, kr 45 000, og som de vil godta som dekning av det utestående.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder beregning av strømforbruk på hytte.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 6-5 kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil.

I denne saken legger nemnda til grunn at måleren er lest av og at det er meldt inn målerstander og forbruket er fortløpende fakturert. Når det etter mer enn 10 år oppdages at det er fakturert for lavt, har nettselskapet anledning til å etterberegne og kreve etterbetaling. Nettselskapet etterberegnet for tre år. Nemnda kan ikke se at beregningen er for høy særlig sett hen til at eiendommen var i bruk som helårsbolig i deler av denne perioden.

Nemnda finner at tilbudet fra nettselskapet om et forlik på kr 45 000 som rimelig, og finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

 

Oslo, 19. juni 2013

Espen Lindbøl, leder
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?