Søk på nettsiden

Sak: 13-080 Klage vedrørende strømbortfall – krav om erstatning for økonomisk tap – Fredrikstad EnergiNett AS

Saken gjaldt dekning av utgift til elektriker grunnet defekt sikring i fordelingsskap. Klager krevde regning på kr 968 fra elektriker dekket. Det oppsto delvis strømbortfall i hans nye leilighet, strømmen var ustabil i noen kurser, men lys og kontakter virket bra. Klager fant det sannsynlig at feilen var i eget anlegg og tok kontakt med elektriker og ikke med energiselskapet. Fredrikstad EnergiNett AS viste til vanlig praksis, og til at det lå informasjon på deres hjemmeside om hvordan man skulle gå frem ved feil på strømforsyningen. Nettselskapet la til grunn at dersom kunder tok kontakt med installatør uten å ha forhåndskonferert med nettselskapet ved feil i strømforsyningen i anlegget, måtte kunden selv dekke installatørregningen selv om feilen lå i nettselskapets nett. Under dissens ble klager gitt medhold.

Saken gjelder dekning av utgift til elektriker grunnet defekt sikring i fordelingsskap.

Regelverk: Standard Tilknytningsvilkår § 4-1.

 

Krav: Klager krever regning på kr 968 fra elektriker dekket.

 

Partenes anførsler:

Klager viser til at det oppsto feil med strømmen i hans nye leilighet. Strømmen var ustabil i noen kurser, men lys og kontakter virket bra. Sikringer og jordfeilbryter ble sjekket og byggherren bestilte elektriker. Ettersom det var strøm i leiligheten fant klager det sannsynlig at feilen var i eget anlegg og fant det naturlig å ta kontakt med elektriker og ikke med energiselskapet. Feilen lå i energiselskapets skap.

Klager mener Fredrikstad EnergiNett AS må betale regningen på kr 968. Klager mener han ikke skal betale for feil i energiverkets nett.

 

Fredrikstad EnergiNett AS viser til vanlig praksis og at det ligger informasjon på deres hjemmeside om hvordan man skal gå frem ved feil på strømforsyningen. De legger til grunn at dersom kunder tar kontakt med installatør før de har forhåndskonferert med nettselskapet ved feil i strømforsyningen i anlegget, må kunden selv dekke installatørregningen selv om feilen ligger i nettselskapets nett.

Fredrikstad EnergiNett AS hevder at elektrikeren her har tatt seg til rette. Det er ikke lov for uvedkommende å feilsøke eller arbeide i Fredrikstad EnergiNett AS sitt nett.

Fredrikstad EnergiNett AS avviser kravet.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder dekning av utgift til elektriker grunnet defekt sikring i fordelingsskap.

Tilknytningspunktet markerer overgangen mellom nettselskapets distribusjonsnett og den elektriske installasjonen og angir grensen for eiendomsforhold samt ansvar for drift og vedlikehold.

I denne saken hadde klager henvendt seg til elektriker uten først å konferere med nettselskapet da det var delvis strømbortfall i boligen. Nemnda er delt i synet på hvem som skal dekke utgiften til elektriker.

Nemndas flertall, lederen og forbrukernes representanter, er av den oppfatning at i et tilfelle hvor det er strømbortfall i kun deler av boenheten, ikke er opplagt at feilen likevel er i netteiers nett. På denne bakgrunn var det i saken her ikke unaturlig å ta kontakt med elektriker. Flertallet legger til grunn at når det viser seg at feilen lå i netteiers nett, bør nettselskapet dekke kostnadene for tilkalt elektriker som fant feilen. Dette må i det minste gjelde når det kun en snakk om én times arbeid. Flertallet anbefaler på denne bakgrunn at klager får dekket utgiften til elektriker

Nemndas mindretall, bransjens representanter, er av den mening at i norsk rett gjelder det et prinsipp om at man ikke har anledning til å forplikte andre uten at det foreligger et rettslig grunnlag for det. Det vanligste rettslige grunnlaget er at det foreligger en avtale. I denne saken foreligger det ingen avtale hvor nettselskapet har påtatt seg en slik økonomisk forpliktelse, - tvert imot er den disposisjonen som klager har foretatt direkte i strid med den fremgangsmåten nettselskapet på sin hjemmeside har etablert for slike tilfeller. I tillegg er den angjeldende kostnaden et resultat av klager sin feilvurdering. Selv om det er slik at det kan være vanskelig for en husholdningskunde å forstå at den angjeldende feilen lå utenfor hans egen elektriske installasjon, så burde hans medhjelper, elektrikeren, forstått den muligheten og unnlatt å rykke ut før klager hadde konferert med nettselskapet. Denne type kostnader ligger klart utenfor nettselskapets kontrollsfære, og selskapet har ingen muligheter til å kunne forhindre slike feilvurderinger fra nettkunden, og ignorering av å følge den fremgangsmåten som nettselskapet har etablert på sin hjemmeside.

På bakgrunn av flertallets vurdering traff nemnda slikt

 

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager får dekket utgiften til elektriker.

 

Oslo, 19. juni 2013

Espen Lindbøl, leder
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?