Søk på nettsiden

Sak: 13-126 Klage vedrørende strømbrudd – økonomisk tap – krav om dekning av forsikringens egenandel – Hadeland EnergiNett AS

Saken gjaldt dekning av forsikringens egenandel. Klager krevde forsikringens egenandel på kr 4 000 dekket etter frostskader og vannlekkasje. Vannlekkasjen var forårsaket av frostsprengning som igjen skyldtes strømbrudd. Hadeland EnergiNett avviste årsakssammenheng og erstatningsansvar. Nemnda la til grunn at Hadeland EnergiNett i denne saken ikke hadde sannsynliggjort at strømbruddet hadde annen årsak enn klemmefeilen, samt at skadesårsaken lå utenfor deres kontroll. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder dekning av forsikringens egenandel.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 4-2 og 13. Forbrukerkjøpsloven § 34.

Historikk:

Strømbortfall i ubebodd hus med ukentlig tilsyn ble oppdaget før jul 2012.

 

Krav: Klager krever forsikringens egenandel på kr 4 000 dekket.

 

Partenes anførsler:

Klager har hatt økonomisk tap etter frostskader og vannlekkasje. Vannlekkasjen var forårsaket av frostsprengning som igjen skyldtes strømbrudd. Forsikringsselskapet dekket tapet. Energiselskapet avviste å dekke klagers egenandel, men tilbød seg å dekke regningen fra elektriker.

Klager fant huset strømløst. Det var ikke strømløst hos naboene og det var ikke feil med sikringene i huset. Klager antok derfor at det var feil i eget anlegg og kontaktet elektriker som etter flere søk fant feil i nettselskapets klemme og rettet feilen. Klager legger vekt på at de under omstendighetene hadde all grunn til å tro at feilen var i eget anlegg og viser til at også elektriker antok at feilen lå i klagers anlegg. Klager hevder feilen i nettet ligger innenfor nettselskapets kontroll.

Klager viser til at huset ble ukentlig besøkt/inspisert og at det er godt isolert og oppvarmet. Klager viser også til at strømbortfallet varte i flere dager.

 

Hadeland EnergiNett AS legger til grunn at dersom et nettselskap er erstatningsansvarlig i henhold til nettavtalen skal kunden ha oppgjør fra nettselskapet for sitt økonomiske tap i henhold til erstatningsrettslige regler. Dersom et nettselskap ikke er erstatningsansvarlig må kunden nøye seg med forsikringsoppgjør fratrukket egenandelen.

Hadeland EnergiNett har undersøkt klemmen og forhold omkring bytte av klemmen, og er i tvil om kunden har lidt et tap som følge av forsinkelse forårsaket av klemmefeil, jfr. Nettavtalen § 13-1, 1. ledd, 1. setning. Hadeland EnergiNett avviser årsakssammenheng og erstatningsansvar, men har gått med på å dekke klagers elektrikerregning herunder prisen for ny klemme. Hadeland EnergiNett bemerker at forsikringsselskapet ikke har krevet regress mot dem i denne saken. Hadeland EnergiNett bemerker også at klagers elektriker burde henvist henne til selskapets beredskapsordning.

Hadeland EnergiNett hevder at hvorvidt det har vært en klemmefeil i denne saken, er ikke avgjørende for om de er erstatningsansvarlige eller ikke.

Hadeland EnergiNett legger til grunn at de ikke har opptrådt uaktsomt i denne saken. De viser til at nettselskapene ikke overvåker distribusjonsnettet på stikkledningsnivå. De legger vekt på at dersom klager hadde oppfylt sin varslingsplikt, jfr. § 4-2 ville det ikke oppstått frostskader. De legger videre vekt på at nettkunden skal, ved rimelige tiltak, begrense sitt tap, jfr. § 13-5.

Hadeland EnergiNett bestrider erstatningsansvar etter §§ 13-1 og 13-3. Dersom de mot formodning skulle være erstatningsansvarlige, har kunden forsømt seg, jfr. § 13-5 og kunden må dekke tapet selv. De legger til grunn at forsinkelsens lange varighet er årsaken til klagers tap.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder dekning av forsikringens egenandel.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på innklagede. Innklagede må således sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor hans kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor dette er årsaken til skaden. Kan man ikke påvise en konkret årsak til skaden, må innklagede redegjøre for hvorfor det likevel er sannsynlig at årsaken ligger utenfor innklagedes kontroll.

Nemnda legger til grunn at Hadeland EnergiNett i denne saken ikke har sannsynliggjort at årsaken til strømbruddet skyldes annet enn klemmefeilen, og dermed ikke godtgjort at årsaken til klagers skade lå utenfor deres kontroll. Nemnda legger videre til grunn at det foreligger årsakssammenheng mellom feilen og klagers skade og at Hadeland EnergiNett må hefte for klagers tap.

Nemnda anbefaler at klager får forsikringens egenandel på kr 4.000,- dekket.

Uttalelsen er enstemmig.

Nemnda bemerker at kunder bør vurdere rimelige tiltak, for eksempel i form av strømavbruddsvarsler, for å begrense tap både for fritidsboliger og helårsboliger, jf. Standard Nettleieavtale § 13-5.

 

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager får forsikringens egenandel på kr 4.000,- dekket.

 

Oslo, 19. august 2013

Espen Lindbøl, leder
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?