Søk på nettsiden

Sak: 13-150 Klage vedrørende uenighet om forbruk og etterfakturering – Fortum Distribution AS

Saken gjaldt uenighet om forbruk og etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav og mente hun ikke kunne ha hatt et så stort forbruk. Fortum Distribution AS mente klager mest sannsynlig hadde lest av feil på måleren 01.01.13 hvor hun fikk et minusforbruk som resulterte i kreditnota. Korrekt avlesning 25.02.13 resulterte i krav på kr 7 475,63 for forbruk og nettleie i perioden 01.01.13 – 01.03.13. Forbruket i perioden avvek ikke fra forbruket i tilsvarende periode foregående år. Nemnda fant det sannsynlig at klager hadde brukt den strøm som var målt, og fant enstemmig ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

Saken gjelder uenighet om forbruk og etterfakturering.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 6-3 og 6-5.


Krav: Klager avviser etterfakturert krav.

Partenes anførsler:

Klager avviser krav på kr 7 475,63 for forbruk og nettleie i perioden 01.01.13 – 01.03.13. Klager avviser at hun kan ha hatt et så stort forbruk i perioden.

Klager mistenker måleren for å være feil eller feilkoblet og ber om at måleren kontrolleres. Klager ber også om at hennes forbruk sammenlignes med naboenes.

Fortum Distribution AS mener klager mest sannsynlig har lest av feil på måleren 01.01.13 hvor hun fikk et minusforbruk som resulterte i kreditnota. Korrekt avlesning 25.02.13 resulterte i krav på kr 7 475,63 for forbruk og nettleie i perioden 01.01.13 – 01.03.13.
Forbruket i perioden avviker ikke fra forbruket i tilsvarende periode foregående år.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om forbruk og etterfakturering.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 6-3 danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr alene grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet.

Nemnda legger til grunn at det ikke var feil ved måleren. Når det ikke er funnet feil på måleren, og det målte forbruket representerer et påregnelig forbruk, må kunden, om han likevel påberoper seg et lavere forbruk enn det målte, sannsynliggjøre dette. Nemnda kan ikke se at et lavere forbruk er sannsynliggjort i dette tilfellet. Nemnda kan heller ikke se at det målte forbruket er upåregnelig.

I og med at det ikke er påvist feil med måler eller ved strømnettet, og at det målte forbruket ikke kan anses som upåregnelig, finner nemnda det sannsynlig at klager har brukt den strøm som er målt.

Nemnda legger vekt på at det fakturerte forbruket samsvarer godt med forbruk fra tidligere år.

Nemnda legger til at klager kan kreve måleren kontrollert i henhold til avtalens § 5-3. Klager må dekke kostnadene ved kontrollen dersom det ikke påvises feil ved utstyret.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 14. oktober 2013

 
Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?