Søk på nettsiden

Sak: 13-152 Klage vedrørende overspenning – krav om erstatning – Vest-Telemark Kraftlag AS

Saken gjaldt erstatningsansvar for skade i klagers to hytter etter hendelse i nettet. Klager krevde regningene fra installatør på til sammen kr 14 690 og reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste på til sammen kr 1 500, totalt kr 16 190, dekket av netteier etter strømbrudd. Vest-Telemark Kraftlag AS avviste erstatningsansvar og hevdet det ikke var feil eller mangler i eget nett. De viste imidlertid til en feil fra en annen kunde som produserte kraft og leverte strøm til det angjeldende nettet. Vest-Telemark Kraftlag AS hevdet derfor at skadesårsaken lå utenfor deres kontroll. Nemnda mente denne feilen var innenfor innklagedes kontroll og at de var erstatningsansvarlige. Nemnda anbefalte enstemmig at klager fikk erstattet sine utgifter til installatør.

Saken gjelder erstatningsansvar for skade i klagers to hytter etter hendelse i nettet.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 12 og 13.

Historikk:
06.05.13 – strømbrudd i klagers to hytter. Hovedsikring, overspenningsvern og sikring til inntaksskap ble ødelagt.

Krav: Klager krever regningene fra installatør på til sammen kr 14 690 og reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste på til sammen kr 1 500, totalt kr 16 190, dekket.

Partenes anførsler:

Klager fikk om formiddagen 06.05.13 melding fra alarmsentralen om strømbrudd i sine to hytter.

Klager tok kontakt med Vest-Telemark Kraftlag og påstår vakthavende sa han måtte bestille servicemann fra et elektroselskap som kraftlaget har samarbeid med og så sende regningene til kraftlaget. Servicemannen kom samme kveld og byttet hovedsikring og overspenningsvern.

Klagers økonomiske tap er på kr 16 190. Forsikringens egenandel per hytte er på kr 8 000, til sammen kr 16 000. Klager får derfor ikke dekket sitt tap fra forsikringsselskapet.

Klager krever sitt økonomiske tap dekket av Vest-Telemark Kraftlag AS som er hans netteier.

Vest-Telemark Kraftlag AS viser til at, som forberedelse til planlagt arbeid i overliggende nett, koblet de om høyspentnettet den 06.05.13. En liten del av nettet var spenningsløst i ca. 20 sekunder. Ut- og innkoblingene gikk som planlagt og uten problemer. VTK kan ikke se at feil eller mangler i deres nett kan være årsaken til skadene hos klager. VTK mener hendelsen ligger utenfor deres kontroll og avviser erstatningsansvar. De har henvist klager til hans forsikringsselskap.

VTK opplyser imidlertid at et kraftverk som eies av et annet energiselskap trolig fortsatte å levere på grunn av feilinnstilling av vern og i strid med forskriftenes krav om momentan utkobling ved spennings- og/eller frekvensavvik. VTK tror dette er årsak til klagers skade. VTK opplyser at de er i dialog med kraftverket om plassering av erstatningsansvar for de kunder som er påført skader etter ut- og innkobling i nettet denne dagen.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder erstatningsansvar for skade i klagers to hytter etter hendelse i nettet.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

Videre fremgår det av § 13-1 annet ledd, at dersom forsinkelsen eller mangelen beror på en leverandør som nettselskapet har brukt, eller noen annen i overliggende nett, er nettselskapet fri for ansvar bare dersom også «tredjepersonen» ville vært fritatt etter regelen i første ledd.

Slik denne saken er opplyst, legger nemnda til grunn at en feil oppsto hos en annen enn
Vest-Telemark Kraftlag AS, nemlig Norsk Grønnkraft AS som produserte kraft og leverte strøm til det angjeldende nettet. Etter nemndas syn er Norsk Grønnkraft AS i denne sammenheng å betrakte som en «leverandør»/«tredjeperson» for Vest-Telemark Kraftlag AS og netteier må derfor bære ansvaret direkte overfor kunden dersom den aktuelle skadesårsaken ikke ligger utenfor Norsk Grønnkraft AS sitt kontrollansvar. Nemnda legger etter det opplyste til grunn at det ikke er sannsynliggjort at forsinkelsen skyldes årsaker utenfor Norsk Grønnkraft AS sin kontroll og Vest-Telemark Kraftlag AS er dermed ansvarlig og plikter å utbetale erstatning til skadelidende. Vest-Telemark Kraftlag AS kan rette regresskrav til Norsk Grønnkraft AS. 

Nemnda kan ikke se at kravet om dekning av reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste er dokumentert, og i henhold til nemndas praksis vil det sjelden være grunnlag for at det gis erstatning for slike utlegg. Nemnda anbefaler at klager får erstattet sine utgifter til installatør på til sammen kr 14 690.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager får erstattet sine utgifter til installatør på til sammen kr 14 690.

Oslo, 14. oktober 2013
 

Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?