Søk på nettsiden

Sak: 13-179 Klage vedrørende spenningsvariasjon – krav om erstatning – Sør Aurdal Energi AS

Saken gjaldt erstatning for ødelagt styringsenhet til pumpeanlegg. Klager viste til at styringsenheten ble ødelagt og vanntilførselen sviktet den 12.07.13. Klager hevdet at spenningsfeil / økt spenning var årsak til skaden og krevde erstatning på kr 6 590. Sør Aurdal Energi AS avviste at det var uregelmessigheter i nettet den 12.07.13 og avviste erstatningsansvar. Nemnda la til grunn at det ikke var en mangel i nettet den dagen klagers skade oppsto og at det da ikke var sannsynliggjort årsakssammenheng mellom klagers skade og forhold i nettet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder erstatning for ødelagt styringsenhet til pumpeanlegg.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 12 og 13

Historikk:
10.07.13 – Selskapet viser til at det var en hendelse i regionalnettet med utkobling i 15 min
12.07.13 – Klager hevder det var feil i strømtilførselen


Krav: Klager krever erstatning for ødelagt styringsenhet til pumpeanlegg med kr 6 590.

Partenes anførsler:

Klager har egen vannpumpe til hytta. Styringsenheten ble ødelagt og vanntilførselen sviktet den 12.07.13. Klager er gjort kjent med at det var blink og spenningsvariasjoner i nettet denne dagen.  Klager hevder at spenningsfeil / økt spenning var årsak til skaden og krever erstatning for ødelagt styringsenhet til pumpeanlegg med kr 6 590.


Sør Aurdal Energi AS avviser at det var uregelmessigheter i nettet den 12.07.13. Det var derimot en hendelse med utkobling den 10.07.13 i regionalnettet.

Sør Aurdal Energi AS kan ikke se at skaden har bakgrunn i brudd på forskrift eller andre forhold som de kan holdes ansvarlige for og avviser erstatningsansvar.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder erstatning for ødelagt styringsenhet til pumpeanlegg.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det også foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Slik denne saken er opplyst, legger nemnda til grunn at det ikke var en mangel i nettet den 12.07.13 da klagers skade oppsto. Ut fra dette er det ikke sannsynliggjort årsakssammenheng mellom klagers skade og forhold i nettet og Sør Aurdal Energi AS blir følgelig ikke erstatningsansvarlig.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 14. oktober 2013

 
Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?